ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย

“ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย” เป็นการรวมบทความ โดยส่วยหนึ่งได้ปรับบทความที่ยังคงทันสมัยจากหนังสือธรรมรัฐ จุดเปลี่ยนประเทศไทยเข้ามาไว้ในเล่มนี้ด้วย และได้เพิ่มบทความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นในสังคมไทยเข้าไป เพื่อให้หนังสือมีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเรียงลำดับเนื้อหาเป็น ระเบียบวาระแห่งชาติปฏิรูปสังคมไทยวิกฤตรัฐธรรมนูญ 2540 โลกาภิวัฒน์กับ Good Governance ธรรมนูญรัฐกับประชาสังคม ปูมหลังการกินสินบนกับสังคมไทย คอรัปชั่นสองรูปแบบ อภิมหาโครงการกับ Good Governance และบทบาทกลุ่มทุนธุรกิจในบริบทสังคมการเมืองไทย ท้ายเล่มจะเป็นปริทรรศน์งานวิจัยและหนังสือพร้อมทั้งบรรณานุกรม

ชื่อเรื่อง: ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย

ผู้จัดทำ: สถาบันวิถีทรรศน์

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 1, ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า    (5)
 • บทนำ  หน้า     1
 • ระเบียบวาระแห่งชาติปฏิรูปสังคมไทย  หน้า   17
 • วิกฤตรัฐธรรมนูญ 2540 คือวิบากกรรมของแผ่นดิน  หน้า   33
 • โลกาภิวัฒน์ กับ Good Governnance  หน้า   41
 • แนวคิดและวาทกรรมว่าด้วย : ธรรมรัฐแห่งชาติ  หน้า   59
 • ธรรมรัฐกับประชาสังคม  หน้า   83
 • กองทัพกับธรรมรัฐ : ข้อคิดเพื่อการบริหารของประชาสังคม  หน้า 103
 • ปรัชญาการเมืองเรื่องธรรมรัฐ ในทัศนะของธีรยุทธ บุญมี  หน้า 121
 • อธรรมรัฐ  หน้า 131  ปูมหลังการกินสินบนกับสังคมไทย  หน้า 147
 • คอรัปชั่นสองรูปแบบ  หน้า 161
 • อภิมหาโครงการกับ Good Governance  หน้า 171
 • บทบาทกลุ่มทุนธุรกิจในบริบทสังคมการเมืองไทย  หน้า 197
 • ปริทัศน์งานวิจัยและหนังสือ วิพากษ์ไทยรักไทย : บนฐานคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบองค์รวม  หน้า 229