ไดโนเสาร์ของไทย

ไดโนเสาร์ของไทย เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทย ซี่งกรมทรัพยากรธาณี ได้ดำเนินการสำรวจ และวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศสต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เนื้อหาจะประกอบด้วยเรื่องราวของไดโนเสาร์ ในช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่ จนถึงสาเหตุ ของการสูญพันธ์ แล้วจึงเป็นเรื่องราวของไดโนเสาร์ไทย ตั้งแต่แรกพบ แหล่งที่พบ ชนิดของ ไดโนเสาร์ไทยชนิดใหม่ที่วิจัยแล้ว 5 ชนิด ซึ่งชนิดหนึ่งที่สมบูรณ์ที่สุดคือ ไดโนเสาร์ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ไดโนเสาร์สกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลก ที่ได้รับพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ใช้พระนามาภิไธยเป็นชื่อไดโนเสาร์

ชื่อเรื่อง: ไดโนเสาร์ของไทย

โดย: วราวุธ สุธีธร

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ
 • ซากดึกดำบรรพ์ หรือฟอสซิล (Fossils)  หน้า     1
 • ไดโนเสาร์  หน้า     3
 • การค้นพบไดโนเสาร์ครั้งแรก  หน้า     5
 • ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่เมื่อไหร่  หน้า     6
 • ทำไมไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์  หน้า     6
 • ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วจริงหรือ  หน้า     7
 • ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์  หน้า     8
 • หาไดโนเสาร์ได้ที่ไหนในประเทศไทย  หน้า     9
 • ถิ่นที่อยู่ของไดโนเสาร์  หน้า     9
 • การเริ่มค้นหาไดโนเสาร์ไทย  หน้า   13
 • ไดโนเสาร์ของประเทศไทย 210 ถึง 100 ล้านปีมาแล้ว  หน้า   14
 • ไดโนเสาร์สกุลใหม่ชนิดใหม่ของโลก พบที่ประเทศไทย  หน้า   63
 • การอนุรักษ์ฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  หน้า   74
 • คณะสำรวจไดโนเสาร์โครงการสำรวจโบราณชีววิทยาไทย-ฝรั่งเศส  หน้า   85
 • กิตติกรรมประกาศ  หน้า   86
 • เอกสารอ้างอิง  หน้า   89