วิเคราะห์อัญมณี

มนุษย์ได้ประยุกต์แร่ต่างๆ ที่ถูกค้นพบ และได้นำมาทำเป็นเครื่องประดับที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน โลกของอัญมณีจึงเป็นทั้งวิทยาศาสตร์ และศิลปของมนุษย์ ตำราวิเคราะห์อัญมณีเล่มนี้ เป็นตำราภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผู้เขียนได้นำประสบการณ์ และทฤษฎีที่ได้ศึกษามา และจากตำราต่างประเทศโดยให้ข้อมูลพร้อมภาพประกอบจากสไลด์ จำนวนมากกว่า 200 ภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพ และเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น

ชื่อเรื่อง: วิเคราะห์อัญมณี

ผู้แต่ง: อ. สุมาลี เทพโสพรรณ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

  • บทที่ 1 อัญมณี  หน้า 7
  • บทที่ 2 หลักทั่วไปในการพิจารณาพลอย  หน้า 16
  • บทที่ 3 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์อัญมณี  หน้า 29
  • บทที่ 4 การแยกประเภทของอัญมณี   หน้า 56
  • บทที่ 5 รายละเอียดของอัญมณีชนิดต่างๆ  หน้า 74
  • บทที่ 6 พลอยสังเคราะห์  หน้า 189
  • บทที่ 7 วิธีปรับปรุงคุณภาพ (Enhancement)  หน้า 218

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ