การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ : รวมคำบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงการต่างประเทศ

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ : รวมคำบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงการต่างประเทศ

รวมคำบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อเทิดพระเกียรติแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะนักปราชญ์และนักพัฒนา ผู้ทรงคุณูปการใหญ่หลวงต่อการพัฒนาของประชาชนไทย และประเทศอื่นๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักการ และแนวปฏิบัติได้ในทุกภาคส่วน และทุกระดับ ตั้งแต่การดำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลไปสู่การพัฒนาประเทศ

ชื่อเรื่อง: การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ : รวมคำบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงการต่างประเทศ

จัดทำโดย: กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs Kingdom of Thailand

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 3

สารบัญ

 • คำนำ     หน้า 6
  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • คำกล่าวเปิดการสัมมนา รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ     หน้า 8
 • 1 แก่นแท้ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     หน้า 13
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
 • 2 Strong ESCAP Mandate on Post 2015 Development Agenda     หน้า 24
  Mr. Shun-ichi Murata
 • 3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน     หน้า 30
  Mr. Geoffrey Longfellow
 • 4 กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหาร และพัฒนาภาคธุรกิจขนาดใหญ่     หน้า 35
  นายชลธร ดำรงศักดิ์
 • 5 เศรษฐกิจพอเพียงกับทุนนิยม สู่การสร้างสมดุลในยุคโลกาภิวัตน์     หน้า 41
  ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  รศ.ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร
  นายนิกม์ พิศลยบุตร
  นายปกรณ์ โฆษวณิชการ
 • 6 เศรษฐกิจพอเพียงกับวาระการพัฒนาระหว่างประเทศ     หน้า 68
  นางกาญจนา ภัทรโชค
 • 7 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ     หน้า 82
  นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา
 • 8 โครงการพัฒนาดอยตุง : รูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน     หน้า 87
  ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล
 • 9 กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     หน้า 101
  ดร. กมล ร้อดคล้าย
  ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา
 • 10 กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารด้านอุตสาหกรรม     หน้า 111
  นางกนิษฐ (สุริยสัตย์) เมืองกระจ่าง
 • 11 นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ประสบการณ์การแผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ     หน้า 117
  ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล
 • 12 การระดมสมองเพื่อหารูปแบบและแนวทางการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ     หน้า 128
  นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
 • ประวัติย่อผู้บรรยาย     หน้า 149
 • กำหนดการสัมมนาฯ     หน้า 155

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วรมน ทิพยโกศัย งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ