124 ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2434-2558

124 ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2434-2558

เนื่องในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 124 ปี กระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดทำหนังสือที่ระลึกขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะบันทึกประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยของกระทรวงยุติธรรมตามลำดับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งบอกเล่าความเป็นมาในการก่อตั้ง หน่วยงาน 14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมา

ชื่อเรื่อง: 124 ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2434-2558

จัดพิมพ์โดย: กระทรวงยุติธรรม

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 3

สารบัญ

 • คำนำ     หน้า 3
 • สารจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม     หน้า 5
 • สารจากปลัดกระทรวงยุติธรรม     หน้า 7
 • ประวัติและวิวัฒนาการกระทรวงยุติธรรม     หน้า 9
 • รายนามเสนาบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดทูลฉลอง และปลัดกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน     หน้า 34
 • ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม     หน้า 46
 • ดอกไม้ประจำกระทรวงยุติธรรม     หน้า 47
 • ต้นไม้ประจำกระทรวงยุติธรรม     หน้า 48
 • สำนักงานรัฐมนตรี     หน้า 50
 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม     หน้า 52
 • กรมคุมประพฤติ     หน้า 54
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ     หน้า 58
 • กรมบังคับคดี     หน้า 62
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน     หน้า 66
 • กรมราชทัณฑ์     หน้า 70
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ     หน้า 74
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม     หน้า 80
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์     หน้า 84
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด     หน้า 92
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ     หน้า 96
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน     หน้า 100
 • สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)     หน้า 106
 • บรรณนานุกรม และคณะผู้จัดทำ     หน้า 112

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วรมน ทิพยโกศัย งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ