แนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม ในภาวะภัยพิบัติ

แนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจเส้นทางและใช้ประโยชน์ในการเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ในสถานการณ์ต่างๆ บรรเทาความเดือดร้อน ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในภาวะที่เกิดภัยพิบัติได้

ชื่อเรื่อง: แนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ

โดย: สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 3

สารบัญ

  • บทที่ 1 ภัยพิบัติกับวาระแห่งการร่วมแรงร่วมใจ     หน้า 12
  • บทที่ 2 การบริหารจัดการ ป้องกันและเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ     หน้า 62
  • บทที่ 3 การบริหารจัดการ รับมือระหว่างเกิดภัยพิบัติ     หน้า 158
  • บทที่ 4 การบริหารจัดการ ฟื้นฟูและเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติ     หน้า 202
  • แนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ     หน้า 232
  • นิยามศัพท์     หน้า 234
  • ภาคผนวก     หน้า 240
  • บรรณานุกรม     หน้า 250

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วรมน ทิพยโกศัย งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ