132 ปี ศาลอาญา

132 ปี ศาลอาญา

รวบรวมประวัติศาสตร์ของศาลอาญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ในราชวงค์จักรีที่เกี่ยวกับศาลอาญา ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการ ตลอดจนภารกิจที่สำคัญของศาลอาญาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำศาลอาญา “พระพุทธอภยมหามุนี” และรูปถ่ายเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นการบันทึกเรื่องราวของศาลอาญาผ่านรูปถ่าย

ชื่อเรื่อง: 132 ปี ศาลอาญา

โดย: ศาลอาญา

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 3

สารบัญ

 • ตราสัญลักษณ์ศาลอาญา     หน้า 2
 • สารประธานศาลฎีกา     หน้า 14
 • สารประธานศาลอุทธรณ์     หน้า 15
 • สารเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม     หน้า 16
 • สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา     หน้า    17
 • คำนำ     หน้า 19
 • คำอธิบายผู้เขียน     หน้า 21
 • การตั้งอธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา     หน้า 27
 • รายนามอธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาญาและศาลอาญา     หน้า 27
 • ทำเนียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาญาและศาลอาญา     หน้า 30
 • ผู้บริหารศาลอาญาในปัจจุบัน     หน้า 38
 • ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนในศาลอาญา     หน้า 39
 • ภาค 1 รอยเสด็จฯ ภูมิสถาน ศาลอาญา     หน้า 41
 • ภาค 2 ประวัติศาลอาญา บันทึกผ่านกาลเวลา     หน้า 59
 • รายนามข้าราชการตุลาการศาลอาญา     หน้า 128
 • ภาค 3 พระพุทธอภยมหามุน พระพุทธรูปประจำศาลอาญา     หน้า 137
 • ภาค 4 ศาลอาญาวันนี้     หน้า 189
 • ภาค 5 รูปถ่ายเล่าเรื่อง     หน้า 205
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือ “132 ปี ศาลอาญา”     หน้า 224

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วรมน ทิพยโกศัย งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ