60 ปี สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย

60 ปี สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติถึงสองครั้งในปี พ.ศ. 2503 และในปี พ.ศ. 2510 พร้อมภาพประกอบ

นอกจากนี้พระบรมวงศานุวงศ์และพระราชวงศ์ยังทรงมีพระราชกิจ เพื่อประโยชน์แก่ปวงชนชาวโลกในด้านต่างๆ อีกด้วย จากบทความเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ต้องหาหญิงของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รวมทั้งความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปของบทความที่ผู้เขียนแต่ละท่านได้จัดทำขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงาน และส่วนเกื้อกูลของไทยในการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

ชื่อเรื่อง: 60 ปี สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย

โดย: สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย

สถานที่: ชั้น 1 อาคาร 3

สารบัญ

  • 1 สารแสดงความยินดี     หน้า 7
  • 2 พระบรมวงศานุวงศ์กับสหประชาชาติ     หน้า 16
  • 3 ประวัติสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย     หน้า 62
  • 4 เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับสหประชาชาติ     หน้า 66
  • 5 ประเทศไทยกับสหาประชาชาติ     หน้า 190
  • 6 ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคมฯ     หน้า 216
  • 7 ภาคพิเศษ 60 พลัส     หน้า 244
  • 8 คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน     หน้า 293
  • 9 รายนามนายกสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย     หน้า 294
  • 10 ผู้อุปการะสมาคมฯ     หน้า 295

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วรมน ทิพยโกศัย งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ