50 ปี อุทยานแห่งชาติไทย

50 ปี อุทยานแห่งชาติไทย

รวบรวมอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ และประวัติความเป็นมาของอุทยานแต่ละแห่งที่ได้ประกาศจัดตั้งตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป้าหมายของการจัดตั้ง พื้นที่ ความสำคัญและผลการดำเนินงาน ความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในการจัดการอุทยานแห่งชาติ การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

เผยแพร่ในโอกาสเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติไทยที่ได้ดำเนินการมาครบรอบ 50 ปี ซึ่งถือเป็นวาระพิเศษแห่งการระลึกถึงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการประสานความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติของรัฐสู่ประชาชนชาวไทย ก่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่ให้คงไว้ สำหรับเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับธรรมชาติ นิเวศวิทยา และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานไทยในอนาคต

ชื่อเรื่อง: 50 ปี อุทยานแห่งชาติไทย

โดย: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 3

สารบัญ

 • คำนำ     หน้า 5
 • อุทยานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี     หน้า 10
 • อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก     หน้า 16
 • อุทยานแห่งชาติ มรดกทางธรรมชาติ     หน้า 20
 • อุทยานแห่งชาติ ความหมายและคุณค่า     หน้า 26
 • 50 ปี อุทยานแห่งชาติไทย     หน้า 34
 • กำเนิดอุทยานแห่งชาติ     หน้า 40
 • ยุคเริ่มแรก     หน้า 42
 • ยุคการประกาศจัดตั้ง     หน้า 86
 • ยุคการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ หน้า 150
 • ยุคของการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทยานแห่งชาติ     หน้า 188
 • วิวัฒนาการอุทยานแห่งชาติไทย     หน้า 216
 • อุทยานแห่งชาติ ป่าไม้ และโลกร้อน     หน้า 218
 • ความหลากหลายแห่งสายใยสรรพชีวิต     หน้า 224
 • อุทยานแห่งชาติไทยสู่มรดกโลก     หน้า 306
 • อุทยานแห่งชาติเพื่อการเรียนรู้     หน้า 314
 • กิจกรรมนันทการในอุทยานแห่งชาติ     หน้า 328
 • กลุ่มป่าเพื่ออนาคตของอุทยานแห่งชาติไทย     หน้า 348
 • อุทยานแห่งชาติครบรอบ 50 ปี ควรมีความหมาย     หน้า 354
 • แผนที่อุทยานแห่งชาติ     หน้า 358

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วรมน ทิพยโกศัย งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ