ตัดต่อวีดีโอ ง่ายนิดเดียว

ตัดต่อวีดีโอ ง่ายนิดเดียว

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มุ่งไปในทางปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และเน้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การทำงานตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานอย่างละเอียด โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเสนอวิธีการทำแผ่นวิดีโอซีดี (VCD) อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะกล่าวถึงการทำงานจริง และสิ่งที่จำเป็นต้างทราบเท่านั้น ไม่กล่าวถึงรายละเอียดปลีกย่อย เนื้อหาที่เกินความจำเป็น ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานในระดับเริ่มต้นหรือ Home User ที่มีเงินทุนค่อนข้างจำกัด และเหมาะกับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานความรู้ในการตัดต่อภาพยนตร์แบบนอนลิเนียร์ (non-linear editing) และสร้างเสริมประสบการณ์ อันจะนำไปพัฒนาความรู้ และฝีมือเพิ่มเติมต่อไปอีกในอนาคตได้โดยง่ายยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง: ตัดต่อวีดีโอ ง่ายนิดเดียว

ผู้แต่ง: ทวีทรัพย์ จิตติวัฒนานุกุล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • Scene 1: การตัดต่อภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์  หน้า 1
  • Scene 2: การผลิตภาพยนตร์ภาคปฏิบัติ  หน้า 27
  • Scene 3: วิธีการตัดต่อภาพยนตร์ด้วย Adobe Premiere ขั้นพื้นฐาน  หน้า 67
  • Scene 4: การบันทึกผลผลิตลงเทปวิดีโอ VHS  หน้า 179
  • Scence 5: การจัดทำผลผลิตเป็นแผ่น VCD  หน้า 187
  • Glossary (ประมวลศัพท์)  หน้า 223

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน