สร้างเว็บได้ดังใจนึกด้วย PHP

สร้างเว็บได้ดังใจนึกด้วย PHP

PHP กำลังเป็นที่นิยมสำหรับการเขียน Web application เพื่อรันบน server ที่เป็น unix หนังสือเล่มนี้จะแนะนำโครงสร้างของภาษา วิธีติดตั้งให้สามารถทดลองรันผลได้บนเครื่อง pc ที่ใช้ windows อ่านเข้าใจได้ไม่ยาก มี source code ตัวอย่างงานที่ใช้บ่อยให้ศึกษาเพื่อการนำไปประยุกต์ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับงานที่ต้องการ ทั้งแบบที่ต้องใช้ฐานข้อมูล และไม่ต้อง

ชื่อเรื่อง: สร้างเว็บได้ดังใจนึกด้วย PHP

ผู้แต่ง: กิติศักดิ์ เจริญโภคานนท์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด