Thinking school สอนให้คิด

เสริมความรู้และแนวทางปฏิบัติในการสอนการคิดในโรงเรียนให้แก่คนที่เกี่ยวข้อง ทั้งครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่รวมทั้งนักเรียน สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเรียน การสอนและการฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาเป็นสามตอนหลัก คือ ตอนแรกเป็นการทำความเข้าใจในเรื่องโรงเรียนที่สอนให้รู้จักคิด และกระบวนการคิด ตอนที่สอง เป็นเรื่องกรอบคิดและแนวทางการคิด และตอนที่สาม เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เครื่องมือที่ช่วยในการคิด ส่วนท้ายเล่มนี้จะมีแนวคำถามรูปแบบต่างๆ พร้อมบรรณานุกรม

ชื่อเรื่อง: Thinking school สอนให้คิด

โดย: บรรจง อมรชีวิน

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 โรงเรียน การคิด และโรงเรียนสอนคิด
 • 1. แหวกวงล้อมโรงเรียนออกนอกกรอบ  หน้า   17
 • 2. โรงเรียนสอนให้คิด  หน้า   23
 • 3. การปรับตัวสู่โรงเรียนแห่งการสอนคิด  หน้า   45
 • 4. มาตรฐานทางปัญญา  หน้า   57
 • 5. การคิด  หน้า   73
 • 6. การสอนการคิด  หน้า   85
 • 7. ทักษะการคิด (Thinking Skills)  หน้า 104
 • ..
 • 18. แผนที่ความคิด (Mind Map)  หน้า 213
 • 19. การคิดแบบหมวก 6 ใบ  หน้า 218
 • 20. อุปนิสัยการคิด (Habit of Mind)  หน้า 226
 • 21. การคิดด้วยหลัก SCAMPER หน้า 241
 • 22. กุญแจนักคิด (Thinker ‘s Key)  หน้า 247
 • 23. การคิดแบบ CoRT  หน้า 257
 • 24. วิธีการคิดด้วยภาพและแผนภาพ หน้า 260
 • 25. การคิดด้วยการถาม  หน้า 265
 • บรรณานุกรม  หน้า 280

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ