คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

เกิดอะไรขึ้นกับสมองหลังจากการขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน สาเหตุของอัมพาตครึ่งซีกเป็นอย่างไร เมื่อเป็นแล้ว รักษาอย่างไร คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกเล่มนี้ เป็นการรวมเทคนิค เคล็ดลับในการรักษาเบื้องต้น การทำกายภาพที่ถูกต้องและได้ผลสำหรับผู้ป่วยสมองขาดเลือดโดยเฉียบพลัน การทำกายภาพบำบัดสำคัญมาก ต้องเริ่มให้เร็ว ทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และควรศึกษากับนักกายภาพบำบัดในการทำท่าที่ยากๆ ท่าที่ต้องใช้เครื่องมือ วิธีการ และกลับมาทำเองที่บ้าน เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติที่สุดอีกครั้ง

ชื่อเรื่อง: คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ผู้เขียน: วิยะดา ศักดิ์ศรี, สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทนำ  หน้า     3
 • บทที่ 1 สาเหตุของอัมพาตครึ่งซีก การรักษาและฟื้นฟู  หน้า     8
 • บทที่ 2 เกิดอะไรขึ่นกับสมองหลังจาก  หน้า   30
 • บทที่ 3 หลักการฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหว  หน้า   38
 • บทที่ 4 การจัดท่าและการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น  หน้า   50
 • บทที่ 5 การป้องกันข้อติดและการหดสั้นของกล้ามเนื้อเอ็น และเนื้อเยื่ออื่นๆ รอบข้อ หน้า   64
 • บทที่ 6 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ  หน้า   90
 • บทที่ 7 การฝึกลุกนั่งและการฝึกทรงตัวในท่านั่ง  หน้า  100
 • บทที่ 8 การฝึกเคลื่อนย้ายจากเตียงไปนั่งเก้าอี้หรือรถเข็น  หน้า  120
 • บทที่ 9 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของลำตัวและขา  หน้า 136
 • บทที่ 10 การฝึกยืนและนั่ง  หน้า 148
 • บทที่ 11 การช่วยให้ผู้ป่วยเดิน  หน้า 164
 • บทที่ 12 การฝึกแขนและมือ  หน้า 180
 • บทที่ 13 การกระตุ้นให้ผู้ที่เป็นอัมพาตช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด  หน้า 198
 • บทที่ 14 ปัญหาอื่นๆ ของผู้ที่เป็นอัมพาต  หน้า 224
 • บทที่ 15 ข้อแนะนำสำหรับญษติของผู้ป่วยอัมพาต  หน้า 258
 • ประวัติผู้เขียน  หน้า 276