คู่มือแปลผลตรวจเลือด

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง เลือด ที่เป็นของเหลว คล้ายน้ำสีแดงๆ เป็นเสมือนอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย มีความสำคัญต่อชีวิต ไหลไปทั่วทุกซอกทุกมุมของร่างกาย เป็นแหล่งรวมของเซลล์ชีวิตหรือเซลล์ เม็ดเลือดชนิดต่างๆ และเป็นแหล่งรวมของสารชีวเคมีพิเศษที่เกิดขึ้นจากความผิดปกต ิหรือเป็นโรคของอวัยวะเกือบทุกชนิดภายในร่างกาย

คู่มือแปลผลตรวจเลือด ช่วยให้ทราบถึงผลการตรวจเลือดความผิดปกติของอวัยวะ ว่าอาจเป็นหรือกำลัง จะเป็นโรคอะไรเป็นมากน้อยแค่ไหน พร้อมวิธีอ่านค่าแปลผลจากการตรวจเลือดได้ด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง: คู่มือแปลผลตรวจเลือด

ผู้เขียน: พลเอก ประสาร เปรมะสกุล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • อารัมภบท   คำนำ   ตัวอย่าง ใบสั่งตรวจเลือด (ฉบับจริง)  หน้า   14
  • ภาคที่ 1 คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับเลือด  หน้า   23
  • ภาคที่ 2 การตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (เริ่มตรวจเรียงตามหัวข้อ)  หน้า   73
  • ภาคที่ 3 การตรวจสารชีวเคมีในเลือด  หน้า 201
  • ตัวอย่าง การบันทึกประวัติการตรวจเลือด  หน้า 328
  • ตาราง A (ตารางแปลงค่าหน่วยเลือด)  หน้า 330
  • หนังสือและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง  หน้า 337
  • ดัชนี (คำเฉพาะภาษาไทย)  หน้า 346
  • INDEX (คำเฉพาะภาษาอังกฤษ)  หน้า 353
  • ตัวอย่างปกหนังสือ ผลงานของผู้เขียน (ที่ยังวางจำหน่ายในปัจจุบัน)  หน้า 362