คู่มือมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบอาหาร

หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นคู่มือในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบอาหาร และเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบและทิศทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพ ด้านการประกอบอาหาร โดยจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของภัตตาคาร และร้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องของการคัดเลือกบุคลากร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตลอดจนความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบอาหารของประไทย ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

ชื่อเรื่อง: คู่มือมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบอาหาร

จัดพิมพ์โดย: สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • คำนำ  หน้า     ก
  • สารบัญ  หน้า     ข
  • บทที่ 1 กรอบแนวคิดของมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว  หน้า     1
  • บทที่ 2 มาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบอาหาร  หน้า     5
  • บทที่ 3  หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบอาหารเพื่อเข้าสู้การประเมินมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว หน้า   15
  • บทที่ 4 แนวทางการประเมินมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบอาหาร  หน้า   23
  • เอกสารอ้างอิง  หน้า   67
  • ภาคผนวก
  • ภาคผนวก คำสั่งสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  หน้า   73