หยุดโลกร้อนด้วย Prout

Prout เรียกชื่อเต็ม ไ ด้ว่า Progressive Utilization Theory (ทฤษฏีอรรถประโยชน์ก้าวหน้า) หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า Progressive Socialism เป็นทฤษฏีใหม่ที่มีมุมมองโลกและชีวิต คล้ายกับของ EF Schumacher และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของความเชื่อที่ว่า ทุกสรรพสิ่งในโลก ล้วนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ว่ามนุษย์ สัตว์ พืช รวมทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลาย ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการดูแลแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของโลกร่วมกันอย่างเหมาะสมยุติธรรม ซึ่งผู้อ่านสามารถเรียนรู้ ได้จากหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: หยุดโลกร้อนด้วย Prout

ผู้แต่ง: เกียรติวรรณ อมาตยกุล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • มหันตภัยที่ยิ่งใหญ่ของโลก : สภาวะโลกร้อน  หน้า      1
  • เราอยู่ได้ โลกอยู่ได้ ถ้ารู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  หน้า   20
  • ไม่มีศักดินาที่โรงเรียนอมาตยกุล  หน้า 127
  • มีเงินล้าน บ้าน รถ และหอพัก ที่โรงเรียนอมาตยกุล   หน้า 137
  • ชีวิตพลิกผัน  หน้า 151
  • ครูหวายอดนักวิ่ง  หน้า 173
  • มีเงินติดตัวแค่ 20 บาทก็ไปทำงานได้  หน้า 185
  • ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา   หน้า 197
  • ชีวิตที่พอเพียงตามแนวของอัลกอร์  หน้า 208
  • สังคมในอุดมคติ : สังคมยุคพระศรีอารย์ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม  หน้า 218