พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์

เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลพืชสมุนไพรที่ตีพิมพ์ในหนังสือ “พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพร เขาหินซ้อน เล่ม 1-2” โดยเล่มนี้เพิ่มเติมพืชที่นำมาปลูกเพิ่มเติมในสวน และได้ตัดพืชสมุนไพรบางชนิด ที่ตายหรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสวนได้ออก โดยมีพืชสมุนไพรที่นำเสนอใน หนังสือเล่มนี้ 909 ชนิด ผู้รวบรวมได้ให้รายระเอียดของชื่อทางพฤกษศาสตร์พร้อมทั้งบรรยาย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สรรพคุณของพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้ในที่ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมพืชสมุนไพร เกือบทุกชนิดที่นำมาปลูกและใช้ประโยชน์ในประเทศไทย

ชื่อเรื่อง: พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์

ผู้เรียบเรียงและถ่ายภาพ: นายพงษ์ศักดิ์ พลเสนา

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า     1
 • ความเป็นมาของสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน  หน้า     3
 • พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน  หน้า     7
 • โครงการผลิตและจำหน่วยผลิตภัณฑจากสมุนไพร  หน้า 235
 • โครงการบริการอบสมุนไพร  หน้า 238
 • โครงการบริการนวดแผนไทยเชลยศักดิ์  หน้า 242
 • โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร  หน้า 244
 • หลักเกณฑ์การเขียน (หรือพิมพ์) ป้ายชื่อติดต้นไม้  หน้า 248
 • การจัดทำป้ายชื่อพืชสมุนไพรพร้อมสรรพคุณ  หน้า 251
 • บรรณานุกรม  หน้า 253
 • ดัชนีชื่อพฤกษาศาสตร์  หน้า 256
 • ดัชนีชื่อพรรณไม้  หน้า 269
 • ดัชนีชื่ออังกฤษ  หน้า 297
 • บันทึกคำกราบทูลองค์ประธานที่ประชุมและเสนอที่ประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2525  หน้า 301