สุขภาพนักสร้างบารมี

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคที่ 1 “การดูแลสุขภาพนักสร้างบารมี” เป็นการรวบรวม และเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว เกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพของของท่านเองที่ได้เคยเทศน์สอนในโอกาสต่างๆ ภาค 2 “ดุลยภาพบำบัด” เป็นบทความที่เรียบเรียงจากคำแนะนำของนายแพทย์ถาวร กาสมสัน ซึ่งเป็นผู้เข้าใจโรคที่เกิดกับชาววัด ดังนั้นคำแนะนำของคุณหมอจึงมุ่งเน้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนโดย ผู้อ่านสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวัน จนกลายเป็นนิสัยได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: สุขภาพนักสร้างบารมี

คณะผู้จัดทำ: กองวิชาการ อาศรมบัณฑิต

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า   (๓)
 • ภาคที่ ๑ การดูแลสุขภาพนักสร้างบารมี  หน้า     ๑
 • ภาคที่ ๒ ดุลยภาพบำบัด  หน้า   ๘๑
 • บทที่ ๑ รู้ทันโรคจากภาวะปกติของร่างกาย  หน้า   ๘๙
 • บทที่ ๒ ความเจ็บป่วยเนื่องจากโครงสร้างของร่างกายเสียสมดุล  หน้า ๑๐๓
 • บทที่ ๓ ดุลยภาพบำบัด  หน้า ๑๒๗
 • บทที่ ๔ การระวังรักษาภาวะสมดุลของอิริยาบถ  หน้า ๑๓๑
 • บทที่ ๕ การบริหารเพื่อจัดโครงสร้างของร่างกาย  หน้า ๑๕๗
 • บทที่ ๖ การออกกำลังกาย  หน้า ๑๙๑
 • บทที่ ๗ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น  หน้า ๑๙๗
 • บทที่ ๘ การรักษาสมดุลโครงสร้างของร่างกายให้ติดเป็นนิสัย  หน้า ๒๐๗
 • ภาคผนวก (เฉพาะสูตรที่นำมาอ้างอิง)  หน้า ๒๒๒
 • บรรณานุกรม  หน้า ๒๓๖
 • วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น  หน้า ๒๓๙