ประวัติ วิวัฒนาการและการประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทย

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยเนื้อหาภายในเล่มจะชี้ให้เห็นวิวัฒนาการ ของการแพทย์แผนไทยว่ามีมานานตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ซึ่งเรียนรู้จากธรรมชาติ จากป่า เกิดการทดลอง ครั้งแล้วครั้งเล่า จนเกิดการสอนบอกต่อจนกว้างขวางขึ้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นการแพทย์แผนไทย รุ่งเรืองมาก ราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสลาลูแบร์ยังได้บันทึกไว้ การได้รู้ประวัติศาสตร์จะทำให้เข้าใจ ความเป็นมาอย่างลึกซึ้งแล้วก็นำกลับมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และให้ผู้อ่านได้รู้ว่าการแพทย์แผนไทยนั้น เกิดวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาด จะได้ช่วยกันฟื้นฟูบูรณาการการแพทย์แผนไทยขึ้นมาประยุกต์ใช้ ให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองทางด้านสาธารณสุขได้อย่างดี

ชื่อเรื่อง: ประวัติ วิวัฒนาการและการประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทย

บรรณาธิการ และผู้รวบรวม: แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • คำนำผู้จัดพิมพ์  หน้า     3
  • คำนำคนเขียน  หน้า     4
  • บทนำ  หน้า     9
  • บทที่ 1 ประวัติและวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์  หน้า   15
  • บทที่ 2 ประวัติและวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทยสมัยกรุงสุโขทัย  หน้า 109
  • บทที่ 3 ประวัติและวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา  หน้า 119
  • บทที่ 4 ประวัติและวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทยสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  หน้า 153
  • บทที่ 5 การประยุกต์ใช้แพทย์แผนไทยกับปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน  หน้า 177
  • บทที่ 6 การแพทย์แผนไทยในสหัสวรรษหน้า  หน้า 193  คำนำ  หน้า 204