ความรู้เรื่องสุขภาพ

เป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี ภาวะโรคหรือปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงคำแนะนำที่ผู้อ่านสามารถจะนำไปใช้ได้ทันทีในเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมและป้องกันตลอดจนลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดขี้นได้ในวันข้างหน้า เช่น โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง ต่อมลูกหมากโต โรคกระดูกพรุน ตลอดจนมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ เป็นต้น .

ชื่อเรื่อง: ความรู้เรื่องสุขภาพ

ผู้แต่ง: พรรณี พิเดช, ประภพ ด่านเศรษฐกุล และเลอสรร สุวรรณฑล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • การตรวจสุขภาพทั่วๆ ไปและการตรวจสุขภาพประจำปี แนวทางการตรวจเพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ  หน้า  1
  • ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกัน  หน้า   8
  • ความรู้เกี่ยวกับวัยสูงอายุ  หน้า  183
  • ความรู้เรื่องวิตามินและเกลือแร่  หน้า  191
  • การตรวจดูภาวะเสี่ยงของโรคมะเร็ง  หน้า  219
  • น้ำสมุนไพร “ของดีที่ไม่ต้องซื้อหา”  หน้า  233