คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

โยคะเป็นศาสตร์เก่าแก่แขนงหนึ่งซึ่งทั่วโลกมีการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสุขภาพ หรือแก้ปัญหาการเจ็บป่วย โดยนำการฝึกปฏิบัติมาใช้ใน 2 เรื่องหลักคือ การบริหารร่างกาย และการฝึกการหายใจ ซึ่งผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติโดยถูกต้องอย่างสม่ำเสมอย่อมได้ประโยชน์ จากการฝึกโยคะไม่มากก็น้อย วัยรุ่นเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่สมควรใช้ประโยชน์จากวิชาโยคะ เพราะหากวัยรุ่นสนใจ รู้จักและฝึกโยคะตั้งแต่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ย่อมสามารถนำความรู้เหล่านี้ ติดตัวไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดชีวิต

(สามารถดาวโหลดตัวเล่มในรูปแบบ pdf file ได้ที่ http://www.dtam.moph.go.th)

ชื่อเรื่อง: คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

จัดพิมพ์โดย: กองแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • คำนำ
  • ตอนที่ 1 รู้จักโยคะ โดยนางสุนีย์ ยุวจิตติ  หน้า    11
  • ตอนที่ 2 คุณประโยชน์ของโยคะ  หน้า    28
  • ตอนที่ 3 กายวิภาคและสรีรวิทยาของร่างกาย  หน้า    38
  • ตอนที่ 4 หลักทั่วไปและวิธีปฏิบัติในการฝึกโยคะ  หน้า    47
  • ตอนที่ 5 ความมหัศจรรย์ของลมหายใจ  หน้า    50
  • ตอนที่ 6 ทำโยคะเบื้องต้นที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น  หน้า   53
  • ตอนที่ 7 ตารางการฝึกโยคะอาสนะ  หน้า    94
  • บรรณนานุกรม  หน้า  102