สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ H.M. QUEEN SIRIKIT PARK

ภายในเล่มให้เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดสร้าง สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยจัดสร้างเพื่อถวายในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 และ 29 มกราคม พ.ศ. 2534 ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ ในลักษณะสวนป่า เน้นความร่มรื่นและความเป็นธรรมชาติของไม้ยืนต้น เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์ แห่งหนึ่งในประเทศ โดยภายในเล่มประกอบด้วยภาพสีของดอกไม้ ต้นไม้ประเภทต่างๆ มากมาย ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ลานบัว เป็นต้น

ชื่อเรื่อง: สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ H.M. QUEEN SIRIKIT PARK

บรรณาธิการ: ดร. วีระชัย ณ นคร, คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ส่วนที่ 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • พรรณไม้เฉลิมพระเกียรติ  หน้า    16
 • พรรณไม้พระราชทาน  หน้า    29
 • ส่วนที่ 2 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • ป่าเล็กในเมืองใหญ่  หน้า    53
 • ส่วนที่ 3 เปิดประตูสู่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  หน้า    60
 • พรรณไม้งามสามเทศกาลสำคัญ  หน้า    78
 • ภูมิทัศน์ทั่วไปของสวน  หน้า    85
 • พรรณไม้วงศ์เด่นในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  หน้า  128
 • ส่วนที่ 4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  หน้า  168
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  หน้า  171
 • อาคารกล้วยไม้ไทย เทิดไท้บรมราชินีนาถ  หน้า  174
 • สวนไม้หอมน้อมเกล้าฯ   หน้า  178
 • สวนพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อผู้พิการทางสายตา  หน้า  182
 • พรรณไม้อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  หน้า  186
 • พรรณไม้อันเกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ  หน้า  198
 • ส่วนที่ 5 รายชื่อพรรณไม้ 106 วงศ์  หน้า  208
 • นกที่สำรวจพบ  หน้า  216
 • ส่วนที่ 6 ประวัติความเป็นมา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  หน้า  218
 • ส่วนที่ 7 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  หน้า  240
 • คณะกรรมการสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  หน้า  243
 • รายนามผู้สนับสนุนการจัดสร้างสวนฯ  หน้า  245
 • ส่วนที่ 8 ดัชนีพรรณไม้  หน้า  247
 • Index to Scientific Names  หน้า  250
 • ส่วนที่ 9 คณะผู้จัดทำหนังสือ  หน้า  253
 • ขอบพระคุณ  หน้า  255