ปลูกให้เป็นป่า แนวคิดและแนวปฏิบัติ สำหรับการฟื้นฟูป่าเขตร้อน

“ปลูกให้เป็นป่า” เป็นหนังสือจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีนกลาง ลาวและแขมร เป็นหนังสือ ที่รวบรวมผลงานวิจัยของ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจกลไกการฟื้นตัวตามธรรมชาติของป่า และวิธีในการเร่งให้เกิดกระบวนการดังกล่าวได้เร็วขึ้น รวมไปถึงแนวทางในการคัดเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสม การผลิตกล้าไม้ในเรือนเพาะชำ การปลูก และดูแลกล้าไม้ในพื้นทีป่าที่ถูกทำลาย นอกจากนั้น ยังเสนอแนะแนวทางในการวางแผนโครงการฟื้นฟูป่าและการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ แนวคิดและเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ได้แกล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับป่าหลากหลายชนิดในพื้นที่อื่นๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการฟื้นฟูระบบ นิเวศน์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพแวดล้อม

ชื่อเรื่อง: ปลูกให้เป็นป่า แนวคิดและแนวปฏิบัติ สำหรับการฟื้นฟูป่าเขตร้อน

จัดทำโดย : หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • กิตติกรรมประกาศ  หน้า     V
 • สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม  หน้า   VII
 • คำนำ  หน้า  VIII
 • บทที่ 1 การฟื้นฟูป่า – เพียงความเพ้อฝันหรือความเป็นจริง  หน้า    1
 • บทที่ 2 ป่าภาคเหนือ  หน้า  11
 • บทที่ 3 การฟื้นตัวของป่า – เรียนรู้จากธรรมชาติ  หน้า    31
 • บทที่ 4 การเร่งการฟื้นตัวตามธรรมชาติ  หน้า    51
 • บทที่ 5 การฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง  หน้า    63
 • บทที่ 6 เริ่มจากต้นกล้า  หน้า  73
 • บทที่ 7 การปลูกป่า  หน้า  103
 • บทที่ 8 การทำงานร่วมกับชุมชน : การวางแผนและดำเนินงานโครงการฟื้นฟูป่า  หน้า  133
 • บทที่ 9 พรรณไม้โครงสร้าง – สำหรับการฟื้นฟูป่าในภาคเหนือของประเทศไทย และพื้นที่ใกล้เคียง หน้า 143
 • ภาคผนวก  หน้า  177
 • บรรณานุกรม  หน้า  179
 • ดรรชนี  หน้า  193