สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดิน

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ในการเผยแพร่ชีวประวัติคนดีของแผ่นดิน เช่น ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันจากบันทึกส่วนตัวที่ยังไม่เคยเปิดเผย จากหลักฐานของทางราชการ และจากการสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิด ต่างคน ต่างสถานที่ และต่างเหตุการณ์ เป็นการตอบสนองข้อเรียกร้องของสังคมที่ให้ยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม

ชื่อเรื่อง: สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดิน

โดย: วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทที่ ๑ ลูกพระยาตกยาก  หน้า     ๑
 • บทที่ ๒ มุ่งมั่นและวาดหวัง  หน้า   ๑๕
 • บทที่ ๓ นักเรียนนอกผู้สืบสายตุลาการ  หน้า   ๒๗
 • บทที่ ๔ ด้วยใจที่ใฝ่ธรรม ก่อตั้งพุทธสมาคม  หน้า   ๓๙
 • บทที่ ๕ ชีวิตคู่  หน้า   ๕๓
 • บทที่ ๖ เสียแม่และพี่สาว  หน้า   ๖๓
 • บทที่ ๗ ตุลาการต้นแบบ  หน้า   ๗๓
 • บทที่ ๘ ธรรมจากสวนโมกข์  หน้า   ๘๑
 • บทที่ ๙ ก้าวไปในสายตุลาการ  หน้า   ๙๓
 • บทที่ ๑๐ วิสัยทัศน์ปลัดกระทรวง  หน้า ๑๐๕
 • บทที่ ๑๑ สุจริตคือ เพราะบังศาสตร์พ้อง  หน้า ๑๑๕
 • บทที่ ๑๒ ประธานศาลฎีกา  หน้า ๑๒๓
 • บทที่ ๑๓ เปาบุ้นจิ้นของเมืองไทย  หน้า ๑๓๑
 • บทที่ ๑๔ องคมนตรี และคณบดีคณะนิติศาสตร์  หน้า ๑๔๕
 • บทที่ ๑๕ อธิการบดี  หน้า ๑๖๓
 • บทที่ ๑๖ ธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว  หน้า ๑๗๗
 • บทที่ ๑๗ ตื่นเถิดเสรีชน  หน้า ๑๘๕
 • บทที่ ๑๘ วิกฤต ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  หน้า ๑๙๙
 • บทที่ ๑๙ นายกรัฐมนตรีพระราชทาน  หน้า ๒๑๕
 • บทที่ ๒๐ รัฐบาลสัญญา ๑  หน้า ๒๒๗
 • บทที่ ๒๑ รัฐบาลสัญญา ๒  หน้า ๒๔๕
 • บทที่ ๒๒ ประธานองคมนตรี  หน้า ๒๖๗
 • บทที่ ๒๓ งานพระศาสนา  หน้า ๒๗๙
 • บทที่ ๒๔ เบื้องหลัง ๖ ตุลาคม  หน้า ๒๙๑
 • บทที่ ๒๕ ร่มโพธื์ของครอบครัว  หน้า ๓๑๑
 • บทที่ ๒๖ พรหมวิหารธรรม  หน้า ๓๒๙
 • บทที่ ๒๗ เหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ  หน้า ๓๓๙
 • บทที่ ๒๘ น้ำตา-อาลัย  หน้า ๓๔๙
 • บทที่ ๒๙ คนของแผ่นดิน  หน้า ๓๖๑
 • บรรณานุกรม  หน้า ๓๗๔