พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง


 ปี พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๙

พ.ศ.๒๕๔๖  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ภาคเช้า 
... การจะปฏิบัติงานใดๆ ให้ได้ผลดีนั้น นอกจากจะต้องมีวิชาความรู้เป็นสิ่งสำคัญแล้ว ยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆ อีกหลายประการ ...
 
  วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ภาคบ่าย 
... เทคโนโลยีเหล่านั้นแม้จะมีประโยชน์มากเพียงใด แต่ผลที่ได้ย่อมขึ้นอยู่กับการใช้ยิ่งกว่าอื่น ...
 
  วันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ภาคเช้า 
... บัณฑิตจึงจำเป็นต้องรู้จักประสานสามัคคี ประสานประโยชน์กับผู้ร่วมงานทุกคน ทุกระดับ ...
 
  วันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ภาคบ่าย 
... ผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นสำคัญ ...
 
  วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ภาคเช้า 
... บัณฑิตยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก ทั้งด้านวิชาเฉพาะและด้านความรู้ทั่วไป ...
 
  วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ภาคบ่าย 
... การที่คนเราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จและความเจริญได้นั้น ต้องอาศัยคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งมาคอยเกื้อหนุน นั่นคือ ความเพียร ...
 
  วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ภาคเช้า 
... ข้อสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น แต่ละคนจะต้องไม่หวั่นไหวหรือท้อถอย หากต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง ตั้งสติยั้งคิดให้ดี ให้รอบด้าน ...
 
วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ภาคบ่าย 
... บัณฑิตทั้งหลายได้ชื่อว่าได้รับการศึกษาสูง และได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติตัว ให้สมกับภูมิปัญญาและภูมิธรรมของตน ...
วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ภาคเช้า 
... การทำงานให้เกิดความเจริญมั่นคงทุกๆ ด้านนั้น จะต้องยึดมั่นในความสุจริตและความมุ่งประโยชน์เป็นหลักปฏิบัติ ...
วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ภาคบ่าย 
... การศึกษาในมหาวิทยาลัย คือการศึกษาอบรม เพื่อสร้างเสริมและสะสมความรู้ความจัดเจน ทั้งในด้านวิชาการ และด้านการใช้ความคิดตามหลักเหตุผลความถูกต้อง ...
วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ภาคเช้า 
... ความเจริญในชีวิตของคนเรานั้นจำแนกได้เป็นสองอย่าง คือความเจริญทางวัตถุอย่างหนึ่ง และความเจริญทางจิตใจอีกอย่างหนึ่ง ...
วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ภาคบ่าย 
... การจะทำงานให้สำเร็จผลนั้น นอกจากผู้ทำจะต้องมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมแล้ว ยังจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงด้วย ...
วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ภาคเช้า 
... คำว่าบัณฑิต หมายถึง ผู้มีปัญญา คือมีความฉลาดรู้แจ้งชัดตามเหตุผล ผู้มีปัญญานับเป็นบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งในการสร้างสรรค์และในการแก้ปัญหา ...
วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ภาคบ่าย 
... ผู้เป็นบัณฑิต ย่อมได้รับความเชื่อถือว่า เป็นผู้มีความรู้ดี และมีความประพฤติปฏิบัติดี การมีความรู้ดี หมายความว่า มีความรู้ในวิชาการที่ได้ศึกษามาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง ...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ภาคเช้า 
... คุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ที่สังคมปัจจุบันกำลังต้องการอย่างยิ่ง คือความมีสติ สติ คือความรำลึกรู้ตัว ระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไร ...
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ภาคบ่าย 
... ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้ความคิดและความสามารถสูง จึงต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบกว้างขวาง และสูงกว่าประชาชนทั่วไป ...
       

พ.ศ.๒๕๔๘  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  วันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ภาคเช้า
...การรู้จักคิดพิจารณาเพียงอย่างเดียวน่าจะยังไม่พอ ทุกคนยังจะต้องมีกล้าที่จะคิด จะพูด จะทำในสิ่งที่พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องดีงามด้วย..
 
  วันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ภาคบ่าย
...บัณฑิตจึงควรอบรมความคิดจิตใจให้เที่ยงตรงเป็นกลางอยู่เสมอ จะได้สามารถดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงาน ให้ประสบความสำเร็จและความเจริญได้ โดยไม่ผิดพลาด หลงทาง...
 
  วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ภาคเช้า
...ท่านทั้งหลายผู้จะออกไปทำงานสร้างตัว สร้างฐานะ จึงควรระลึกไว้เสมอว่าการพึ่งตนเองเป็นวิถีทาง ที่ถูก ตรง และดีที่สุด ที่จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสำเร็จในชีวิต...
 
  วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ภาคบ่าย
...ไม่ว่าจะทุกข์ยากลำบากเพียงใด บัณฑิตจะต้องมีความอดทนเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวยอมแพ้ จึงจะสามารถ นำพาชีวิตให้ก้าวพ้นปัญหา และอุปสรรคทั้งปวงไปสู่ความสำเร็จและความเจริญได้...
 
  วันพุธ ที่ ๑๒ มกราคม ภาคเช้า
...ความมีน้ำใจไมตรี จึงเป็นอุปการะอย่างสำคัญ ที่ทำให้บุคคลอยู่ร่วมกันด้วย ความสมัครสมาน สามัคคี และทำให้บ้านเมืองมีความมั่นคงเป็นปกติสุข...
 
  วันพุธ ที่ ๑๒ มกราคม ภาคบ่าย
...ในการประพฤติตนปฏิบัติงานทุกๆ อย่าง นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถที่ดี ที่บุคคลมีอยู่แล้ว จำเป็นต้องอาศัยความหนักแน่นมั่นคงในความสุจริต ถูกต้องเป็นธรรมด้วย...
 
  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ภาคเช้า
...การทำงานให้สำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แท้ได้นั้น นอกจากผู้ปฏิบัติต้องมี ความรู้ ความเฉลียวฉลาด และความสามารถเหมาะสมแก่งานแล้ว ยังต้องมีความ รับผิดชอบอย่างสูงด้วย...
 
  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ภาคบ่าย
...ความเป็นผู้รู้จักเสียสละ คือ การยอมให้ ปล่อยให้ ในประโยชน์หรือสิ่งที่ตนเองมีหรือสิ่งที่ตนเองต้องการ เพราะมีความเมตตาปรารถนาดี ต่อผู้อื่น หรือ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
 
  วันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม  ภาคเช้า
...บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญา มีความฉลาดรู้ ในทางเจริญ และทางเสื่อมหากจะได้ เห็นซึ้งถึงคุณค่าของคุณธรรมข้อนี้ และปฏิบัติเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแล้ว ก็จะได้รับความนิยมยกย่องจากสังคม สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต...
 
  วันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม  ภาคบ่าย
...จำเป็นอย่างยิ่งที่ บัณฑิตจะต้องทำความคิดเห็นให้กว้างขวางไม่ยึดแค่หลักวิชาอย่างเดียว จะทำการสิ่งใดไม่ว่าเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ ก็ให้ศึกษาความมุ่งหมายและขอบเขตของงานนั้นให้ทราบชัดเสียก่อน...
 
       

พ.ศ.๒๕๔๙  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
  วันจันทร์ ที่  ๙ มกราคม ภาคเช้า
…คำว่าบัณฑิตยังมีความหมายที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ ผู้มีปัญญา ปัญญานั้น ได้แก่ ความสามารถรู้และเข้าใจได้อย่างถ่องแท้และตรงจุด ไม่มีความลังเลสับสน…
 
  วันจันทร์ ที่  ๙ มกราคม ภาคบ่าย
…ทุกคนจึงควรตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาฝึกฝนมาพร้อมแล้วนี้ ไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ปราศจากโทษเสื่อมเสีย...
 
  วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ภาคเช้า
…ความลืมตน หมายถึงการลืมสถานะที่แท้จริงของตนเอง อันเป็นเหตุให้บุคคลมีความเย่อหยิ่งลำพองใจลำพองตัว และประพฤติตัวปฏิบัติงานเกินสมควรด้วยประการต่างๆ…
 
  วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ภาคบ่าย
…บัณฑิตผู้ปรารถนาความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าจึงต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดี ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมคุณลักษณะในตัวท่านให้สูงขึ้น...
 
  วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ภาคเช้า
…ผู้ที่ต้องใช้วิชาการปฏิบัติงานเช่นท่านทั้งหลาย จึงต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอโดยไม่หยุดนิ่ง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในตัวเองให้กล้าแข็งสมบูรณ์ยิ่งขึ้น…
 
  วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ภาคบ่าย
…ผู้ใดมีใจยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต และมีความละอายชั่วกลัวบาปเป็นปกตินิสัย ผู้นั้นย่อมประพฤติปฏิบัติตนได้ดีงามถูกต้อง และระมัดระวังที่จะไม่ให้เป็นโทษเสื่อมเสีย...
 
  วันอังคาร ที่ ๑๒ มกราคม ภาคเช้า
…ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนดังกล่าวมีพื้นฐานจากการที่คนเราไม่ยึดถือธรรมะ จึงสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวม...
 
  วันอังคาร ที่ ๑๒ มกราคม ภาคบ่าย
…การมองในแง่ดี มองให้ได้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ สิ่งต่างๆ จึงเป็นอุปการะอย่างสำคัญ…
 
  วันอังคาร ที่ ๑๓ มกราคม ภาคเช้า
…ผู้มีสติคอยกำกับประคับประคองอยู่ ย่อมจะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำ ควรพูด ควรคิด และควรละเว้นจำกัด...
 
  วันอังคาร ที่ ๑๓ มกราคม ภาคบ่าย
…ถ้าทุกคนในสังคมมีจิตสำนึกที่ดี ไม่นิ่งดูดายแต่ร่วมแรงร่วมความคิดกันปฏิบัติแก้ไข บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพร้อมอยู่ จึงควรถือเป็นภาระหน้าที่ ที่จะร่วมมือกับผู้อื่นฝ่ายอื่นโดยเต็มกำลัง...
 

| ๒๕๒๕-๒๕๒๙ | ๒๕๓๑-๒๕๓๔ | ๒๕๓๕-๒๕๔๐ | ๒๕๔๑-๒๕๔๕ | ๒๕๔๖-ปัจจุบันหน้าแรก

 

ปรับปรุงล่าสุด : 26 มิถุนายน 2557 11:06:34 น.