พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 ปี พ.ศ.๒๕๒๕ - พ.ศ.๒๕๒๙

รุ่นที่ ๗ พ.ศ.๒๕๒๕  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม 
... คุณลักษณะของผู้มีการศึกษา ประการแรก คือ ความสามารถในการใช้ภาษา ...
วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม 
... คุณลักษณะของผู้มีการศึกษา ประการที่สอง คือ ความมีกิริยามารยาทดี ซึ่งหมายรวมถึงการประพฤติดี ประพฤติชอบด้วย ...
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม
... คุณลักษณะของผู้มีการศึกษา ประการที่สาม คือ เป็นผู้มีรสนิยมอันดี หมายถึงสามารถเลือกสรรสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับกาละ เทศะ ...
วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม 
... คุณลักษณะของผู้มีการศึกษา ประการที่สี่ คือ ความเป็นผู้มีวิจารณญาณ ...
วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม
... คุณลักษณะของผู้มีการศึกษา ประการที่ห้า คือ บัณฑิตพึงเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ ...
วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม 
... คุณลักษณะของผู้มีการศึกษา ประการที่หก คือ ความสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ...
  

รุ่นที่ ๘ พ.ศ.๒๕๒๗  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน 
... คุณธรรมหรือคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของบัณฑิตคือ ความมีวินัย ...
วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน 
... การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีสันติสุข มั่นคงและเจริญก้าวหน้านั้น จะต้องอาศัยลักษณะของบุคคลในสังคมอีกประการหนึ่ง คือความมีจิตใจหนักแน่นกว้างขวาง ...
วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน 
... คุณสมบัติสำคัญของบุคคลที่จะเอื้ออำนวยให้สังคมเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ อีกประการหนึ่งคือ ความขยันหมั่นเพียร ...
วันพุธที่ ๑๘ เมษายน 
... คุณธรรมอีกข้อหนึ่งคือ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันและกัน เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่ทำให้สังคมมีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่ เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน 
... คุณธรรมสำคัญอีกข้อหนึ่ง คือความซื่อสัตย์ ประกอบด้วยความซื่อตรงอย่างหนึ่ง ความจริงในกายในใจอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้น เมื่อพูดถึงความซื่อสัตย์ จึงมักต่อท้ายด้วยคำว่าสุจริตด้วย ...
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน 
... คนที่มีความรู้ มีวิจารณญาณ จึงควรรู้จักศึกษาสถานการณ์ด้วยความอดทนอดกลั้น ต่อสิ่งที่ไม่พึงพอใจทั้งปวง ให้จนเห็นถ่องแท้ถึงหนทางที่จะปฏิบัติแก้ไขอย่างเที่ยงตรง ถูกต้อง และเหมาะสม ...
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน 
... ควรอย่างยิ่งที่จะรู้จักประมาณตน คือรู้จักความพอดี พอเหมาะ พอควร ในกิจที่ทำ คำที่พูด เรื่องที่คิดทั้งปวง ...
 

รุ่นที่ ๙ พ.ศ.๒๕๒๗  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม 
... ความเจริญก้าวหน้านั้น เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน ๔ อย่าง คือ 
๑.ต้องมีคนดีเป็นผู้ประกอบการ 
๒.ต้องมีวิทยาการดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ 
๓.ต้องมีความอุตสาหะวิริยะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการทำงาน 
๔.ต้องรู้จักทำงานให้พอเหมาะ พอดี พอควรแก่ประโยชน์ที่ประสงค์ ...
วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม 
... การศึกษาเพิ่มพูนวิชาความรู้ให้กว้างไกลออกไปได้นั้น บุคคลจะต้องกระตือรือร้นขวนขวาย และเปิดตาเปิดใจให้กว้างขวาง เพื่อเรียนรู้อยู่เสมอ ทั้งทางลึกและทางกว้าง ...
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ภาคเช้า
... ความคิดวินิจฉัยที่เที่ยงตรง เป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมบุคคลให้บรรลุถึง ความสุขความเจริญ ในชีวิตและการทำงาน ...
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... การจะดำเนินกิจการงานให้เจริญรุดหน้านั้น ต้องอาศัยความคิดริเริ่มและความคิดอิสระเป็นแรงผลักดันอย่างสำคัญ ...
วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ภาคเช้า
... การทำงานให้ได้ผลนั้น กล่าวอย่างสั้นและตรงที่สุด ก็คือการปฏิบัติภาระหน้าที่ที่มีอยู่ให้ลุล่วงและสำเร็จผลอันพึงประสงค์ ...
วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ภาคบ่าย
... การจะทำงานให้มีประสิทธิภาพ และให้ดำเนินไปโดยราบรื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง โดยไม่บิดเบือนจุดประสงค์และเนื้อหาที่แท้จริงของงาน สำคัญที่สุด ต้องเข้าใจความหมายของคำว่า "ความรับผิดชอบ" ให้ถูกต้อง ...
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ภาคเช้า
... เมื่อท่านทั้งหลายได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใดมาจะต้องศึกษาขอบเขตความมุ่งหมายของงานนั้น ตลอดจนความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงสิ่งอื่นๆ ให้เข้าใจแจ่มแจ้งทั่วถึงทุกกรณีเสียก่อน ...
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... งานของตนที่ทำนั้นเป็นเพียงงานส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนรวม และงานทุกสิ่ง ทุกสาขา ย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ...
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม  
... ขึ้นชื่อว่างาน ต้องใช้กำลังทำจึงจะสำเร็จ มิได้หมายถึงกำลังแรงทางกาย ที่เป็นกำลังทางรูปธรรม หากแต่หมายถึงกำลังแรงทางนามธรรม ที่ต้องมีประกอบพร้อมกันถึงห้าอย่าง 
๑. กำลังแห่งความเชื่อมั่นหรือกำลังศรัทธา 
๒. กำลังความเพียรหรือความขยันขันแข็ง 
๓. กำลังความสุจริต
๔. กำลังแห่งสติ ความตั้งใจมั่นคงและความรู้ระมัดระวังตัว 
๕. กำลังปัญญา ความฉลาดรู้ ชัดแจ้งตามเหตุผล ...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ภาคเช้า 
... ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นของสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ เพราะสามารถกำจัดปัญหาได้มากมาย ...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... วินัย คนบางส่วนมองเห็นไปว่าไม่สู้จะมีความหมาย นึกว่าเป็นสิ่งที่สมมติตั้งขึ้นโดยปราศจากเหตุผลที่อิสรชนจะยอมรับได้เต็มที่ แท้ที่จริง วินัยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ...
 

รุ่นที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๒๘  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ภาคเช้า 
... บัณฑิตจะมีชื่อเป็นเกียรติยศแต่เพียงอย่างเดียวไม่สมควร จะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความคิด และความสามารถสมฐานะบัณฑิตด้วย ...
วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... ความรู้ของคนที่ร่วมงานกันนั้นมักมีเป็นสองลักษณะ ลักษณะหนึ่งเป็นความรู้เชิงทฤษฎี อย่างความรู้ของบัณฑิตที่เล่าเรียนมาตามหลักสูตร อีกลักษณะหนึ่งเป็นความรู้เชิงความชำนาญ ...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ภาคเช้า 
... การที่บัณฑิตจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ยังมีเหตุปัจจัยอื่นอีกหลายส่วนที่จะประกอบกัน ส่งเสริมให้บรรลุความสำเร็จความเจริญมั่นคงในชีวิตได้ ปัจจัยส่วนสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง คือ ความมีวินัย ...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... คุณธรรม แปลว่า สภาพคุณงามความดี เป็นเรื่องกว้างใหญ่ที่ครอบคลุมความดีและความถูกต้องทุกประการ ...
วันศุกร์ ๒๐ ธันวาคม ภาคเช้า 
... ปัญหาและอุปสรรคจึงเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมนุษย์ ปัญหาใหญ่ๆ นั้นมีอยู่สองพวก คือ ปัญหาเกิดจากความขัดแย้งกับบุคคลอื่นพวกหนึ่ง กับปัญหาเกิดจากความยากลำบากในการทำงานอีกพวกหนึ่ง ...
วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ภาคบ่าย
... การเสียสละเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับธรรมชาติของมนุษย์ เพราะการเสียสละคือการยอมให้ ปล่อยให้เป็นการสูญเสียสิ่งที่ตนเองมีอยู่ หรือสิ่งที่ตนเองต้องการ ...
 
วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ภาคเช้า 
... การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับกันในหมู่คนทุกชาติทุกภาษาว่าเป็นเครื่องประสานสัมพันธ์ ระหว่างตนเองกับผู้อื่น ทำให้สังคมมนุษย์รวมกันอยู่ได้อย่างสงบสุข ...
วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... การพึ่งตนเอง นอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระของสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างตัวเองที่ถูกต้องที่สุด เพราะตนเองย่อมรู้ถึงความต้องการ ขีดความสามารถ และจิตใจของตนเองได้ดีกว่าผู้อื่น ...
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ภาคเช้า 
... ปัญหาการว่างงาน มิใช่อยู่ที่ตำแหน่งการงานไม่พียงพอกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น เพราะเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการผลผลิตจากการทำงานก็ควรเพิ่มขึ้นด้วย ...
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... บัณฑิตควรจะคิดว่าทรัพยากรต่างๆ เป็นเสมือนทรัพย์สินของส่วนรวม เราต้องถนอมรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านั้นร่วมกันให้คุ้มค่า ด้วยความประหยัดระมัดระวัง ...
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ภาคเช้า 
... ผู้เป็นบัณฑิตย่อมทราบดีว่า วิถีทางสำคัญทางหนึ่งที่จะดำรงความมั่นคงและความเป็นชาติไทยไว้ก็คือการนิยมไทย เช่นการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องคล่องแคล่วทั้งการพูดและการเขียน ...
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... ในฐานะที่ทุกท่านเป็นผู้มีการศึกษา คนทั่วไปจึงฝากความรับผิดชอบส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติไว้กับท่าน ซึ่งท่านย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ ...
 
 

พ.ศ.๒๕๒๙  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ภาคเช้า 
... การใช้เวลาอย่างบัณฑิต ...
 
วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... การรู้จักหาความสุขด้วยการทำงานที่ตนชอบ และ การฝึกให้สามารถทำงานได้หลายอย่างหลายลักษณะ...
 
วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ภาคเช้า 
... การรู้จักพิจารณาคุณค่าที่แท้จริงของบุคคลและสิ่งต่างๆ ...
วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... การรู้จักสำรวจตนเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขความบกพร่อง ...
วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ภาคเช้า 
... การเป็นผู้มีใจเปิดกว้าง ยินยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ...
 
วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... การพยายามเข้าใจผู้อื่น และความมีมนุษยสัมพันธ์ดี ...
วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ภาคเช้า 
... การไม่เอาตัวรอดลำพังตน ...
 
วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... การทำประโยชน์เพื่อตนเองและส่วนรวม สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการทำประโยชน์เกื้อกูลกัน ...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ภาคเช้า 
... ความมีเมตตา มีความหมายอีกนัยหนึ่งว่าความรัก ซึ่งเป็นความรักที่หมดจดสะอาด ไม่เคลือบแฝง ...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... ความรับผิดชอบของบุคคลต่อสังคมและประเทศชาติ บุคคลจะมีความสุขได้ต่อเมื่อสังคมนั้นมั่นคง ร่มเย็น และไร้ปัญหา ...
วันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ภาคเช้า 
... การยึดมั่นในอุดมการณ์ อุดมการณ์แปลง่ายๆ ว่าการกระทำที่สูงสุด อาจสูงสุดข้างดี หรือสูงสุดข้างชั่วข้างเสื่อมก็ได้ ...
วันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... การชักนำผู้อื่นให้กระทำความดี อย่างน้อยก็ประพฤติตนเป็นคนสุจริตแข็งขยันให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ...
วันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม ภาคเช้า 
... การครองสติ ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับทุกคน ...
วันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... การดำรงตนเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต ...
 

| ๒๕๒๕-๒๕๒๙ | ๒๕๓๑-๒๕๓๔ | ๒๕๓๕-๒๕๔๐ | ๒๕๔๑-๒๕๔๕ | ๒๕๔๖-ปัจจุบันหน้าแรก |

 

ปรับปรุงล่าสุด : 08 ธันวาคม 2549 10:10:07 น.