พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 ปี พ.ศ.๒๕๓๕ - พ.ศ.๒๕๔๐

พ.ศ.๒๕๓๕  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ภาคเช้า
... การศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เป็นตลาดวิชา ย่อมอำนวยประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นพิเศษอย่างหนึ่ง ...
วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... คุณสมบัติสำคัญ ๓ ประการของบัณฑิต จะทำ จะพูด จะคิดสิ่งใด ให้คิดอย่างมีหลักการ และความสังวรระวัง ...
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ภาคเช้า
... ความเจริญก้าวหน้านั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน ๔ อย่าง ...
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... การศึกษาเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างไกลออกไปได้นั้น บุคคลจะต้องขวนขวาย และเปิดตาเปิดใจให้กว้างขวางเพื่อเรียนรู้อยู่เสมอ ...
วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ภาคเช้า
... ความคิดวินิจฉัยที่ถูกต้องถ่องแท้ เป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมบุคคลให้บรรลุถึงความสุขความเจริญ ในชีวิตและการงาน ...
วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... การจะดำเนินกิจการงานให้เจริญรุดหน้านั้น ต้องอาศัยความคิดริเริ่มและความคิดอิสระเป็นแรงผลักดัน ...
 
วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ภาคเช้า
... การทำงานนั้น กล่าวอย่างสั้นและตรงที่สุด ก็คือการปฏิบัติภาระหน้าที่ที่มีอยู่ให้ลุล่วงและสำเร็จผลอันพึงประสงค์ ...
วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... การทำงานให้มีประสิทธิภาพและให้ดำเนินไปโดยราบรื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ...
วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ภาคเช้า
... เมื่อท่านทั้งหลายได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใดมา จะต้องศึกษาขอบเขตความมุ่งหมายของงานนั้น ตลอดจนความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงสิ่งอื่นๆ ให้เข้าใจแจ่มแจ้งทั่วถึงทุกกรณีเสียก่อน ...
วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... งานของตนที่ทำนั้น เป็นเพียงงานส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนรวม และงานทุกสิ่ง ทุกสาขา ย่อมเกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริม กันและกันอยู่ ...
วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ภาคเช้า
... ... ขึ้นชื่อว่างาน ต้องใช้กำลังทำจึงจะสำเร็จ มิได้หมายถึงกำลังแรงทางกาย ที่เป็นกำลังทางรูปธรรม หากแต่หมายถึงกำลังแรงทางนามธรรม ที่ต้องมีประกอบพร้อมกันถึงห้าอย่าง 
๑. กำลังแห่งความเชื่อมั่นหรือกำลังศรัทธา 
๒. กำลังความเพียรหรือความขยันขันแข็ง 
๓. กำลังความสุจริต
๔. กำลังแห่งสติ ความตั้งใจมั่นคงและความรู้ระมัดระวังตัว 
๕. กำลังปัญญา ความฉลาดรู้ ชัดแจ้งตามเหตุผล ...
วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... ความจริงใจอย่างสำคัญที่สุดนั้น ได้แก่ความจริงใจต่อตนเอง ซึ่งจะต้องมาก่อนอื่น คือ เมื่อได้ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติในความยินดีอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว จะต้องติดตามรักษาไว้ให้ได้เสมอและตลอดไป ...
 

พ.ศ.๒๕๓๗  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ภาคเช้า 
... ความเป็นบัณฑิตนั้นย่อมแสดงออกให้เห็นได้ในการกระทำ คำพูด และความคิด บัณฑิตจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดจึงต้องทำให้ดี พูดให้ดี และคิดให้ดีเสมอตลอดไป ...
วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ภาคบ่าย 
... คุณสมบัติอีกประการหนึ่ง ของบัณฑิต คือการดำรงตนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ...
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ภาคเช้า 
... คุณสมบัติสำคัญประจำตัวบัณฑิตข้อหนึ่ง คือความคิดวินิจฉัย ว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมความสามารถให้สูงขึ้น และมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในการงานได้กว้างไกล ...
 
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ภาคบ่าย 
... ความคิดวินิจฉัยกับความมีวินัยในตนเอง เป็นคุณสมบัติสำคัญของนักปฏิบัติงาน ...
วันพุธที่ ๙ มีนาคม ภาคเช้า 
... วินัยที่ฝึกฝนดีแล้ว เป็นเครื่องน้อมนำกำกับบุคคลให้ใช้ความรู้ไปแต่ในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ...
วันพุธที่ ๙ มีนาคม ภาคบ่าย 
... คุณสมบัติสำคัญข้อหนึ่ง คือการรู้จักประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับส่งเสริมให้ ทำงานได้สำเร็จและราบรื่น ...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ภาคเช้า 
... ความรับผิดชอบหมายถึงความเอาใจใส่จดจ่อต่อการงาน แล้วพยายามปฏิบัติปรับปรุงให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างดีที่สุด เท่าที่จะเป็นได้ ...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ภาคบ่าย 
... เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องรีบแก้ไข อย่าทิ้งไว้ให้ลุกลามจนแก้ยาก ถ้าคนเดียวแก้ไม่ได้ ก็ให้ช่วยกันแก้ด้วยความปรองดองกัน ...
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ภาคเช้า 
... ผู้คิดจะทำงานให้เกิดความเจริญมั่นคง จะต้องยึดถือความสุจริตกับความมุ่งประโยชน์เป็นหลักปฏิบัติ ...
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ภาคบ่าย 
...  สำคัญที่สุด จะต้องมีความสุจริตจริงใจ ทั้งต่องานและต่อบุคคลอื่น ไม่ทำตัวเป็นคนเฉยเมย นิ่งดูดายต่อธุระ การงาน และเพื่อนร่วมงาน ...
 

พ.ศ.๒๕๓๘  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ภาคเช้า 
... ผู้ที่ผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์แล้ว ย่อมจะมีความรู้ที่หนักแน่นก้าวหน้า และมีความสามารถที่จะนำความรู้ ความคิด วิจารณญาณ ไปใช้ปฏิบัติกิจการงานให้เกิดประโยชน์ได้แน่นอน ...
วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ภาคบ่าย 
... ข้อควรปฏิบัติในการใช้หลักวิชาให้สำเร็จประโยชน์สามข้อ คือ ควรเรียนรู้วิชาการให้เข้าใจชัดและกว้างขวางลึกซึ้ง ควรพยายามนำหลักวิชามาใช้ปฏิบัติอยู่เสมอทุกโอกาส และควรฝึกหัดทำใจให้เที่ยงตรงเป็นกลาง ...
วันอังคารที่ ๓ มกราคม ภาคเช้า 
... ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเพิ่มเติมอีกสามข้อ คือ จะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ทำงานอย่างมีหลักการ ให้เป็นคนที่ขยันอดทน และให้เป็นคนใส่ใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ และบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่เสมอ ...
วันอังคารที่ ๓ มกราคม ภาคบ่าย 
...  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบตระหนักในเป้าหมายของงาน มีความมั่นคงในเหตุผลความรับผิดชอบ มีความคิดอ่านที่กว้างไกล และมีแผนงานที่แน่นอนเป็นระบบ ...
วันพุธที่ ๔ มกราคม ภาคเช้า 
... ผู้ปฏิบัติงานควรจะต้องศึกษาให้ทราบถึงเป้าหมาย โครงสร้าง ระบบของงานที่ทำก่อน ...
วันพุธที่ ๔ มกราคม ภาคบ่าย 
... การปฏิบัติงานต่างๆ ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรีบแก้ไข วิธีแก้ปัญหานั้น ก่อนอื่นต้องทำใจให้มั่นคง เป็นกลางปลอดจากอคติก่อน ...
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ภาคเช้า 
... ความสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นโดยสอดคล้อง เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ...
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ภาคบ่าย 
... คุณสมบัติข้อหนึ่งคือ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยสอดคล้อง รวมทั้งวิธีการสร้างเสริมคุณสมบัติข้อนี้ ให้เกิดมีสมบูรณ์ขึ้นในตน ...
วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ภาคเช้า 
... ข้อควรปฏิบัติในการประกอบกิจการงานสร้างฐานะความเจริญมั่นคงให้แก่ตน จะต้องยึดถือความสุจริต กับความมุ่งประโยชน์ เป็นหลัก ...
วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ภาคบ่าย 
... ความสุจริตและความมุ่งในประโยชน์ดังกล่าว จะบังเกิดยั่งยืนอยู่ได้ ก็ด้วยอาศัยคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เป็นเครื่องประกอบส่งเสริมอยู่อย่างมั่นคง ...
 

พ.ศ.๒๕๓๙  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

:: ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ::
วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ภาคเช้า 
... การศึกษาขั้นอุดมก็คือการฝึกฝนสร้างเสริมบุคคลให้มีความสามารถสูง ทั้งทางวิชาการและความคิด ...
วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ภาคบ่าย 
... บัณฑิตเป็นผู้มีการศึกษาดี ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด จะต้องใช้ความคิดที่สุจริตจริงใจ พินิจพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ประกอบด้วยเหตุผลและหลักวิชาอันถูกต้องเที่ยงตรงเสมอ ...
 
วันอังคารที่ ๙ มกราคม ภาคเช้า 
... วิธีการใช้ความคิด และวิธีการใช้ความรู้ปฏิบัติงาน ...
 
วันอังคารที่ ๙ มกราคม ภาคบ่าย 
... ต้องรักษาเจตนาและฉันทะความพอใจในงานไว้ให้มั่นคงเหนียวแน่น จึงจะสามารถทำงานได้ยั่งยืน และสำเร็จประโยชน์ตามที่ประสงค์ ...
วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ภาคเช้า 
... งานสิ่งใดสาขาใดที่ท่านจะออกไปปฏิบัตินั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่จะสำเร็จสมบูรณ์ได้ในตัวเอง จะต้องเกี่ยวเนื่องถึงงานอื่นๆ อีกหลายด้าน ...
 
วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ภาคบ่าย 
... การปฏิบัติงานทั้งน้อยใหญ่ทุกประเภท ให้สำเร็จผลอย่างสมบูรณ์นั้น จะต้องพัฒนาตนพัฒนางานอยู่เสมอ ...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ภาคเช้า 
... ในการพัฒนาตนพัฒนางานนั้น ทางที่ดีแต่ละคนควรจะได้สำรวจและปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา ให้มีความรู้ความสามารถ ความคิดอ่านที่ก้าวหน้าทันโลก ...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ภาคบ่าย 
... บัณฑิตควรจะได้ตั้งจุดมุ่งหมายที่แน่นอนของชีวิต คือ การสรรสร้างความสุขความเจริญก้าวหน้าให้มั่นคงเป็นเบื้องต้นก่อน ...
 

พ.ศ.๒๕๔๐  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

:: ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ ::
วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ภาคเช้า 
... บัณฑิตผู้มุ่งหวังความสำเร็จและความเจริญ จะต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ...
วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ภาคบ่าย 
... ข้อควรปฏิบัติที่บัณฑิตพึงมี คือ การทำงานอย่างมีหลักการ มีความขยันอดทน และมีความคิดอ่านที่กว้างไกล ...
วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ภาคเช้า 
... ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบตระหนักในเป้าหมายของงาน ในความรับผิดชอบของตน และในระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่เก่าก่อน จึงจะสามารถทำงานให้สำเร็จได้แท้จริง ...
วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ภาคบ่าย 
... ข้อควรปฏิบัติต่างๆ อันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การปฏิบัติหน้าที่การงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ...
วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ภาคเช้า 
... ข้อควรปฏิบัติต่างๆ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แก่ การเชื่อถือในผู้ร่วมงาน การไม่ประมาทหมิ่นปัญญาตนเองและผู้อื่น และการรักษาความสุจริตจริงใจ ...
 
วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ภาคบ่าย 
... ผู้ปรารถนาความดีความเจริญ จึงต้องยึดถือความสุจริตอย่างเคร่งครัด เป็นพื้นฐานแห่งความประพฤติปฏิบัติทุกๆ อย่าง เพื่อป้องกันมิให้การกระทำและความคิดหลงผิดไปในทางต่ำ ...
 

| ๒๕๒๕-๒๕๒๙ | ๒๕๓๑-๒๕๓๔ | ๒๕๓๕-๒๕๔๐ | ๒๕๔๑-๒๕๔๕ | ๒๕๔๖-ปัจจุบันหน้าแรก |

 

ปรับปรุงล่าสุด : 08 ธันวาคม 2549 10:18:39 น.