พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง


 ปี พ.ศ.๒๕๓๑ - พ.ศ.๒๕๓๔

พ.ศ.๒๕๓๑  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

:: สุภาษิตโสฬศไตรยางค์ ๑๖ หัวข้อ ::
วันอังคารที่ ๕ มกราคม ภาคเช้า 
... สิ่งควรรัก ๓ ประการ ได้แก่ ความกล้า ความสุภาพ และความเมตตารักใคร่ ...
วันที่ ๕ มกราคม ภาคบ่าย 
... สิ่งควรชม ๓ ประการ ได้แก่ อำนาจปัญญา เกียรติยศ และมารยาทที่ดี ...
วันพุธที่ ๖ มกราคม ภาคเช้า 
... สิ่งควรเกลียด ๓ ประการ ได้แก่ ความดุร้าย ความหยิ่งกำเริบ และความอกตัญญู ...
วันพุธที่ ๖ มกราคม ภาคบ่าย 
... สิ่งควรรังเกียจติเตียน ๓ ประการ ได้แก่ ความชั่ว มารยา และริษยา ...
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ภาคเช้า  
... สิ่งควรเคารพ ๓ ประการ ได้แก่ ศาสนา ยุติธรรม และความประพฤติเป็นประโยชน์ทั่วไปไม่เฉพาะตัวเอง ...
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ภาคบ่าย 
... สิ่งควรยินดี ๓ ประการ ได้แก่ ความงาม ความตรง และความเป็นไทแก่ตน ...
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ภาคเช้า
... สิ่งควรปรารถนา ๓ ประการ ได้แก่ ความสุขสบาย มิตรสหายที่ดี และในสบายปรุโปร่ง ...
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ภาคบ่าย 
... สิ่งควรอธิษฐานให้เกิดขึ้น ๓ ประการ ได้แก่ ศรัทธา ความสงบ และใจบริสุทธิ์ ...
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ภาคเช้า 
... สิ่งควรนับถือ ๓ ประการ ได้แก่ ปัญญา ความฉลาด และความมั่นคง ...
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ภาคบ่าย 
... สิ่งที่ควรจะชอบ ๓ ประการ ได้แก่ ใจอารีสุจริต ใจดี และความสนุกเบิกบานพร้อมเพรียง ...
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ภาคเช้า 
... สิ่งควรระวังสงสัย ๓ ประการ ได้แก่ ยอ หน้าเนื้อใจเสือ และกลับกลอก ...
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ภาคบ่าย 
... บุคคลควรละ ๓ ประการ ได้แก่ เกียจคร้าน วาจาฟั่นเฝือ หยาบคาย และขัดคอ ...
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ภาคเช้า 
... สิ่งควรกระทำให้มี ๓ ประการ ได้แก่ หนังสือดี เพื่อนดี และใจเย็นดี ...
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ภาคบ่าย 
... สิ่งควรหวงแหนหรือต่อสู้เพื่อรักษา ๓ ประการ ได้แก่ ชื่อเสียงเกียรติยศ บ้านเมืองของตน และมิตรสหาย ...
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ภาคเช้า 
... สิ่งควรครองไว้หรือควบคุมไว้ ๓ ประการ ได้แก่ กิริยาที่เป็นในใจ มักง่าย และวาจา ...
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ภาคบ่าย 
... สิ่งที่ควรเตรียมใจไว้ ๓ ประการ ได้แก่ อนิจจัง ชรา และมรณะ ...
 

พ.ศ.๒๕๓๑  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

:: พุทธศาสนสุภาษิต ๑๖ หัวข้อ ::
วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ภาคเช้า 
... ตนแลเป็นที่พึ่งของตน ...
วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... บุคคลไม่ควรลืมตน ...
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ภาคเช้า 
... ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง ...
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม ...
วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ภาคเช้า 
... เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก ...
 
วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี ...
วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ภาคเช้า 
... คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ ...
วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ...
 
วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ภาคเช้า 
... คนย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอจัด ...
วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ ...
วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ภาคเช้า 
... ต่อหน้าประพฤติเช่นใด ถึงลับหลังก็ประพฤติเช่นนั้น ...
วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก ...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ภาคเช้า 
... เปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จ ...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ...
วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ภาคเช้า 
... คบคนใดก็เป็นเช่นคนนั้นแล ...
วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... ความพร้อมเพรียงของหมู่ ให้เกิดสุข ...
 

พ.ศ.๒๕๓๒  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

:: แนวทางการประพฤติปฏิบัติตัว เพื่อส่งเสริมให้ประสบความเจริญและความสวัสดีในชีวิต ::
วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ภาคเช้า
... สิ่งที่บัณฑิตควรประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญมั่นคงของตนเอง คือ การใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้มีความรู้กว้างขวางและชัดเจน ...
วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ภาคบ่าย
... สิ่งที่บัณฑิตควรฝึกหัดอบรมให้มีขึ้นในตัว คือ ความมีกิริยามารยาท ...
วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ภาคเช้า
... การฝึกให้มีวิจารณญาณ ได้แก่ความหยั่งรู้ ...
วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ภาคบ่าย
... การนำหลักวิชาที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้ได้จริง ...
วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ภาคเช้า
... การปฏิบัติฝึกฝนในเรื่องภาษา ...
วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ภาคบ่าย
... ความมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นคุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่งที่บัณฑิตจะต้องฝึกฝนให้มีในตน ...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ภาคเช้า
... ความรับผิดชอบ เป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้า ...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ภาคบ่าย
... การประหยัด เป็นพฤติกรรมที่ชาวโลกยอมรับว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวบุคคล ...
วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ภาคเช้า
... ความมีระเบียบวินัย ...
วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ภาคบ่าย
... ความมีคุณธรรม ...
วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ภาคเช้า
... การรู้จักสำรวจตนเอง เป็นคุณสมบัติสำคัญอีกข้อหนึ่งของบัณฑิต ...
 

พ.ศ.๒๕๓๓  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

:: การศึกษา ::
วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ภาคบ่าย
... การศึกษาวิชาความรู้ที่พึงประสงค์นั้น ได้แก่วิชาและความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ ชำนาญ ...
วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ภาคบ่าย
... การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้ มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อย สองประการ ...
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ภาคเช้า
... การเรียนรู้ มีอยู่สามลักษณะ  สองลักษณะแรก คือเรียนรู้ตามความรู้ของผู้อื่นด้วยการฟัง หรือการสังเกต ดู จำ อย่างหนึ่ง  กับเมื่อรู้ตามผู้อื่นแล้ว นำมาคิดพิจารณาด้วยเหตุผลและความคิดเห็นของตนเองจนเข้าใจจริง อีกอย่างหนึ่ง ...
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ภาคบ่าย
... การเรียนรู้ลักษณะที่สาม การเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนประจักษ์ผล และเกิดเป็นความคล่องแคล่วชำนาญ ...
วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ภาคเช้า
... ทางที่จะศึกษาเพิ่มเติม ทำได้ด้วยการศึกษาจากตำราและค้นคว้าวิจัยตามระบบทางหนึ่ง ด้วยการสดับตรับฟังและสังเกตจดจำ จากบุคคล เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้ผ่านพบอีกทางหนึ่ง เป็นการศึกษานอกระบบ ...
วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ภาคบ่าย
... กลวิธีของการศึกษานอกระบบ คนฉลาดไม่สมควรจะมีความลำพองประมาทหมิ่นผู้ใดสิ่งใดเป็นอันขาด ...
:: การปฏิบัติพัฒนางานให้ได้ผลดีและให้ประสบความสำเร็จความเจริญมั่นคง ::
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ภาคเช้า
... แนวทางปฏิบัติงาน ปฏิบัติตัว ๔ ประการ
๑. ให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของความเป็นบัณฑิตไว้เสมอ
๒. ให้ตั้งเป้าหมายในการงาน ในชีวิต ไว้ในทางที่สุจริตและดีงาม
๓. มีความพากเพียร พยายามไม่ขาดสาย
๔. ไม่ทำตัวทำใจคับแคบ ...
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ภาคบ่าย
... เมื่อปฏิบัติดำเนินงานสู่เป้าหมายนั้น ผู้มีการศึกษาต้องไม่ละทิ้งหลักวิชา ไม่ละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผล และความถูกต้อง ชอบธรรม ...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ภาคเช้า
... ไม่ทำตัวทำความคิดให้คับแคบ หากให้มีเมตตาและไมตรียินดีประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น พร้อมกันนั้นก็เปิดตาเปิดใจให้กว้างขวาง เพื่อศึกษาสังเกตการกระทำและความคิดอ่านของผู้เข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ด้วยใจที่เป็นกลาง ...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ภาคบ่าย
... ข้อปฏิบัติที่เห็นว่าสำคัญให้พิจารณาศึกษาเพิ่มเติมอีก 
๑. ต้องทำงานทุกอย่าง อย่างมีหลักการ มีระเบียบ เหตุผล มีความพอเหมาะพอดี 
๒. ต้องมีความอุตสาหะพากเพียรอย่างสม่ำเสมอ 
๓. จะต้องเอาใจใส่ศึกษาวิชาการพร้อมกับแสวงหาความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ให้ก้าวหน้าตลอดเวลา
๔. ต้องควบคุมจิตใจให้สงบ หนักแน่น และให้มั่นคงแน่วแน่ในเหตุผล ในความเป็นกลางอยู่เป็นปรกติ ...
วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ภาคเช้า
... การสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวมและบ้านเมือง ...
วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ภาคบ่าย
... การสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่ส่วนรวม หรือแก่บ้านเมืองก็ตาม ที่จริงเป็นสิ่งเดียวกันที่เรียกว่า การพัฒนา ...
 

พ.ศ.๒๕๓๔  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

:: การทำงาน ::
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ภาคเช้า 
... การปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จและความเจริญเป็นเกียรติแก่ตนนั้น บัณฑิตจะต้องอาศัยคุณสมบัติที่ดีในตน เริ่มด้วยการมีความรู้ที่ดีก่อน ควบคู่กับวิธีทำงานที่แยบคายมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส่งเสริม ...
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... ความมีความรู้ที่ดีที่กว้างขวางและพัฒนา ความรู้เพิ่มเติมนั้นเป็นสิ่งจำเป็น จำเป็นต้องศึกษาอยู่เสมอทั้งทางลึกคือด้านวิชาเฉพาะ และทางกว้างคือทางด้านความรู้ทั่วไป  นอกจากนี้ วิธีการแสวงหาความรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ...
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ภาคเช้า 
... คุณสมบัติที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง คือการมีความคิดดี ความรู้กับความคิดเป็นของคู่กัน ถ้าพิจารณาดู จะเห็นว่าความคิด เป็นตัวนำความรู้ ...
 
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... คุณสมบัติของนักปฏิบัติอีกข้อหนึ่ง คือ ความมีวินัยดี วินัยได้แก่ข้อปฏิบัติที่กำหนดขึ้นให้ตนเอง หรือให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม  
... คุณสมบัติสำคัญอีกประการ คือ ความฉลาดตัดสินใจ ความสามารถคิดพิจารณาให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนี้ เรียกว่า เป็นความฉลาดตัดสินใจ ...
วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ภาคเช้า 
... โดยความหมายที่แท้ ความรับผิดชอบหมายถึงความเอาใจใส่ผูกพันกับการงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเพ่งพิจารณาการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ...
วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... หลักสำคัญของการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นมีอยู่ว่า จะต้องมีความสุจริตใจจริงใจเป็นพื้นฐานในการกระทำ ...
วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ภาคเช้า 
... หลักการและวิธีปฏิบัติงานที่ดี เบื้องต้นต้องพยายามศึกษาถึงจุดหมายและขอบเขตของงานให้ทราบชัด...
วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... หลักการและวิธีปฏิบัติงานที่ดี ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเป็นเบื้องต้นว่างานที่จะเข้าไปทำทุกอย่างล้วนมีระบบปฏิบัติ ที่แน่นอนอยู่แล้ว มิใช่จะเข้าไปทำตามความคิดความเห็นของตนโดยอิสระได้ ...
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ภาคเช้า 
... หลักการและวิธีปฏิบัติงานที่ดี ให้ได้ผลก้าวหน้า แต่ละคนจะต้องสามารถทำตัวเป็นนักวิชาการที่ดีด้วย เป็นนักปฏิบัติที่ดีด้วย จึงจะประสบผลสำเร็จ ... 
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ภาคบ่าย 
... การจะพัฒนางานทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อน และอีกประการหนึ่ง ถ้าไม่จำเป็น ก็ไม่ควรทำอย่างเร่งรีบ ...
 
 

| ๒๕๒๕-๒๕๒๙ | ๒๕๓๑-๒๕๓๔ | ๒๕๓๕-๒๕๔๐ | ๒๕๔๑-๒๕๔๕ | ๒๕๔๖-ปัจจุบันหน้าแรก

 

ปรับปรุงล่าสุด : 08 ธันวาคม 2549 10:18:16 น.