พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 ปี พ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.๒๕๔๕

พ.ศ.๒๕๔๑  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ภาคเช้า 
... ความเป็นบัณฑิตนั้น นอกจากจะหมายรู้ได้จากความฉลาดสามารถทางวิชาการแล้ว ยังสังเกตทราบได้จากการกระทำ ...
 
  วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ภาคบ่าย 
... ความเป็นบัณฑิตนั้นนอกจากจะหมายรู้ได้จากความฉลาดสามารถในทางวิชาการแล้ว ยังสังเกตทราบได้จาก การกระทำและการพูด ...
 
  วันอังคารที่ ๖ มกราคม ภาคเช้า 
... การคิดนั้นมีอยู่สองแบบ แบบหนึ่ง คิดอย่างง่ายๆ ตามที่ตัวนึกพอใจ อีกแบบหนึ่ง คิดอย่างดี คิดอย่างรอบคอบ ประกอบด้วยสติ ไม่มีอคติเป็นเครื่องเหนี่ยวนำ ...
 
  วันอังคารที่ ๖ มกราคม ภาคบ่าย 
... ความรักความพอใจในงานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เกื้อหนุนให้บุคคลทำงานได้ยั่งยืนและก้าวหน้า ...
 
  วันพุธที่ ๗ มกราคม ภาคเช้า 
... ความเพียรเป็นกำลังอย่างสำคัญในการกำจัดอุปสรรค ความยากลำบาก และหนุนนำให้ก้าวหน้า ...
 
  วันพุธที่ ๗ มกราคม ภาคบ่าย 
... ความเอาใจใส่ผูกพันอยู่ในงาน เป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันมิให้การงานผิดพลาดเสียหาย และส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติงาน ได้ผลสมบูรณ์ตามเป้าหมาย ...
 
  วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ภาคเช้า 
... ความรู้ชัดนี้ จะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยความรู้อันกว้างขวาง ที่ได้รู้ได้เห็นและสังเกตศึกษามาดีแล้ว อาศัยสติความระลึกรู้ และความมีใจสงบตั้งมั่นในความเป็นกลาง ...
 
 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ภาคบ่าย 
... ผู้ที่จะได้ชื่อว่ามีความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง จึงควรจะได้สร้างประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้ครบถ้วน
...
       

พ.ศ.๒๕๔๒  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ภาคเช้า 
... บัณฑิตจำเป็นต้องขวนขวายศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้มีความรู้ความคิดที่ก้าวหน้าทันการณ์ ทันงานและทันโลก ...
 
  วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ภาคบ่าย 
... การสังเกตศึกษานี้ เป็นการเรียนรู้ที่หาไม่ได้ในตำรา ทั้งสามารถเรียนรู้ได้ในที่ทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อ ...
 
  วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ภาคเช้า 
... ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นั้น เราอาจใช้ความรู้ ความคิด สติปัญญา และประสบการณ์ที่มีอยู่เป็นเครื่องปฏิบัติแก้ไข ส่วนความยากลำบากนั้น จะต้องอาศัยความเข้มแข็งอดทนเป็นเครื่องประกอบเกื้อหนุน ...
 
  วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ภาคบ่าย 
... ระเบียบวินัยและแบบแผนของหน่วยงานนั้นๆ ก็จำเป็นที่บัณฑิตจะต้องเรียนรู้ เพราะแต่ละหน่วยงานย่อมมีระเบียบแบบแผน ในการปฏิบัติแตกต่างกันไป ...
 
  วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ภาคเช้า 
... ผู้ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผู้เสมอกัน ผู้สูงกว่า หรือผู้ต่ำกว่า จึงต้องมีความเชื่อเถือในกันและกัน ...
 
  วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ภาคบ่าย 
...  ผู้ที่สามารถเรียนรู้ถึงขั้นปริญญานี้ ล้วนเป็นผู้มีความรู้ดี มีความคิดก้าวหน้า รักความเจริญ และรู้จักรับผิดชอบเป็นอย่างดีด้วยกันทั้งสิ้น ...
 
       

พ.ศ.๒๕๔๓  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

:: ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ::
  วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ภาคเช้า
... การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น มีเป้าหมายสำคัญที่จะปลูกฝังความเจริญงอกงามให้แก่บุคคล ให้พร้อมทุกด้าน ...
 
 
  วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ภาคบ่าย
... บัณฑิต แปลว่าผู้รู้ คือจะต้องรู้จริงและปฏิบัติได้จริงด้วย จึงจะได้รับการยอมรับนับถือ โดยนัยนี้บัณฑิตจึงต้องมีหลักในการศึกษา เรียนรู้อย่างฉลาด ...
 
  วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ภาคเช้า
... บัณฑิตเมื่อจะทำการสิ่งใดจึงต้องพิจารณาให้ดีรอบคอบก่อน ว่าสิ่งนั้นเป็นความเสื่อมเสียหาย หรือเป็นประโยชน์เป็นความเจริญ ...
 
 
  วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ภาคบ่าย
... “บัณฑิต” ตามที่เข้าใจกัน มักหมายถึงผู้มีความรู้สูงและกว้างขวาง เพราะได้ศึกษาเรียนรู้มามาก ...
 
  วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ภาคเช้า
... ผู้มีความเพียร คือกล้าสู้อุปสรรค กล้าสู้ความลำบากตรากตรำ ไม่ยอมถดถอยย่อท้อ ...
 
  วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ภาคบ่าย
... ผู้ที่สามารถเรียนสำเร็จชั้นอุดมศึกษา ถือว่าได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียน และการฝึกฝนอบรม โดยสมบูรณ์ ...
 
       

พ.ศ.๒๕๔๓  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ภาคเช้า
... การที่จะสร้างความสำเร็จดังนั้นมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นสำคัญ ...
 
  วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ภาคบ่าย
... วิชาการตลอดจนความเป็นไปต่างๆ นั้น ย่อมวิวัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ...
 
  วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ภาคเช้า
... การศึกษานั้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่การสร้างเสริมความเจริญงอกงาม ในวิทยาการส่วนหนึ่ง ในความคิดส่วนหนึ่ง ...
 
  วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ภาคบ่าย
... การทำงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านใด ทำให้ตนเองหรือทำให้ผู้อื่นก็ตาม สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ตรงตามวัตถุประสงค์ จึงจะได้ผลที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ...
 
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ภาคเช้า
... นักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวังควบคุมสติให้มั่นคงอยู่เสมอเพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ...
 
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ภาคบ่าย
... ความสามารถในการทำงานให้ประสานสอดคล้องกันจึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะเกื้อกูลให้งานสำเร็จผลได้ ตามเป้าหมาย  ...
 
  วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ภาคเช้า
... นอกจากวิชาความรู้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ก็คือคุณธรรม ...
 
วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ภาคบ่าย
... บุคคลจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคม คือต้องดูแลปกป้อง และช่วยแก้ปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง ...
       

พ.ศ.๒๕๔๕  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ภาคเช้า 
... บัณฑิตนั้น กล่าวโดยสรุป ก็คือต้องเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการอย่างถูกต้องแม่นยำ ...
 
  วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ภาคบ่าย 
... บัณฑิตจึงจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าพัฒนาความรู้ความสามารถของตน ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ...
 
  วันอังคารที่ ๘ มกราคม ภาคเช้า 
... สำคัญอยู่ที่ว่า การศึกษาหาความรู้นั้นจะมีผลสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อตัวเองเกิดความรู้ ความเข้าใจที่แจ่มแจ้ง จนถึงแก่นแท้ของเนื้อหา ...
 
  วันอังคารที่ ๘ มกราคม ภาคบ่าย 
... การศึกษาทำให้บุคคลมีความเฉลียวฉลาด ความฉลาดนั้นมีอยู่สามลักษณะด้วยกัน ...
 
  วันพุธที่ ๙ มกราคม ภาคเช้า 
... ความรู้ที่ผนวกกับความเฉลียวฉลาดนั้น จะรวมกันเป็นความสามารถพิเศษขึ้น คือ ความรู้จริงรู้แจ้งชัด ...
 
  วันพุธที่ ๙ มกราคม ภาคบ่าย 
... ผู้ที่สามารถเรียนสำเร็จถึงขั้นปริญญานี้ ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีรากฐานอันมั่นคง และมีปัจจัยอันทรงประสิทธิภาพ เป็นเครื่องอุดหนุน ...
 
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ภาคเช้า 
... การพูดจึงมีบทบาทอย่างสำคัญ เพราะถ้าพูดดีสร้างมิตรสร้างประโยชน์ได้มาก ...
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ภาคบ่าย 
... ผู้ปฏิบัติจึงต้องคอยเอาใจใส่เพ่งพินิจอยู่ในงาน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ...
วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ภาคเช้า 
... การรู้จักไตร่ตรองหาเหตุผลที่ถูกต้องแท้จริงของเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ให้รู้ชัด จึงเป็นสิ่งสำคัญ ...
วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ภาคบ่าย 
... ประโยชน์ที่แท้นั้นมีอยู่ ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและได้รับ แต่ต้องด้วยวิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรม กับประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ ...
       

| ๒๕๒๕-๒๕๒๙ | ๒๕๓๑-๒๕๓๔ | ๒๕๓๕-๒๕๔๐ | ๒๕๔๑-๒๕๔๕ | ๒๕๔๖-ปัจจุบันหน้าแรก

 

ปรับปรุงล่าสุด : 08 ธันวาคม 2549 10:18:56 น.