บุปผาราชินี
All Posts
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงอนุรักษ์พันธุ์ไม้และดอกไม้ที่ใกล้จะสูญพันธ์ไว้เป็นจำนวนมาก บุปผาราชินีนี้เป็นเรื่องราวของดอกไม้งาม 3 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน คือ ดอกไม้ที่เฉลิมพระเกียรติคุณพระองค์ท่าน ดอกไม้ที่พระองค์ท่านโปรด และดอกไม้ที่ทรงอนุรักษ์และพระราชทานชื่อ ด้วยพระสิริโฉมอันงดงามของพระองค์ท่านจึงทรงได้รับพระเกียรติคุณจาก องค์กรและสถาบันในต่างประเทศ ขอพระราชทานพระนามาภิไธย “ควีนสิริกิติ์” ไปตั้งชื่อดอกไม้งาม 3 ชนิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณพระองค์ท่าน
นวมินทรา มหาราชินี : พระเกียรติ ก้อง แดนไกล
All Posts
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จฯ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพสกนิกร เพื่อยกระดับฐานะและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ให้มีการประกอบอาชีพที่ดี มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีการศึกษา มีความรักชาติบ้านเมือง ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชาติไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโดยไม่เลือกเพศ ผิวพรรณ เชื้อชาติและชั้นวรรณะ