5 ก.พ. 2559 โครงการอบรม เรื่อง “ขับขี่ ปลอดภัยลดอุบัติภัยจราจร”

5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการอบรม เรื่อง “ขับขี่ ปลอดภัยลดอุบัติภัยจราจร” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายจราจร ข้อบังคับ มารยาท และวินัยในการขับขี่ที่ถูกต้อง

Read more

2 ก.ค. 2553 โครงการอบรมเรื่อง “รู้เท่าทัน ISO9001:2008”

2 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 – 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 100 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008

Read more