2 ก.ค. 2553 โครงการอบรมเรื่อง “รู้เท่าทัน ISO9001:2008”

2 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 – 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 100 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ให้เห็นความแตกต่างจากระบบเดิม ทบทวนข้อกำหนด การตรวจติดตามคุณภาพภายใน การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การควบคุมเอกสารและบันทึก การปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (Procedure Manual-PM) และการวัด วิเคราะห์ข้อมูลในระบบคุณภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจ ISO ในวันที่ 7 – 8 ก.ค. 2553
วิทยากร
1. รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม บรรยายพิเศษภาพรวมสำนักหอสมุดกลางกับระบบ ISO 9001:2008
2. นางชวนพิศ สุศันสนีย์ บรรยายเรื่อง รู้เท่าทันระบบ ISO 9001:2008 และ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินจาก สรอ.
3. นางมารยาท พุ่มโพธิ์ บรรยายเรื่อง ทบทวนการควบคุมเอกสารและบันทึก และ การวัดวิเคราะห์ประเมินผลระบบ ISO 9001:2008
4. นางเบญจวรรณ เล็กเจริญสุข ร่วมกับนางพุทธชาด เผ่นโผน บรรยายเรื่อง ทบทวนการจัดการข้อร้องเรียนและการป้องกันปัญหา
5. นางพุทธชาด เผ่นโผน บรรยายเรื่อง ทบทวนการควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
6. นางครองทรัพย์ เจิดนภาพันธ์ บรรยายเรื่อง ทบทวนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด