7 ธ.ค. 2559 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008”

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 11.45 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008” โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รศ. ทศพร คล้ายอุดม กล่าวเปิดโครงการอบรม และให้ข้อคิดสำหรับบุคลากรใหม่

Read more

24 มิ.ย. 2557 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง ” Brand กับการตลาดของห้องสมุดยุคใหม่ “

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “Brand กับการตลาดของห้องสมุดยุคใหม่” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 140 คน

Read more

26 มิ.ย. 2556 อบรมทางวิชาการ เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์กับห้องสมุด”

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลางบุคลากรทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างงบรายได้ ร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างงบรายได้ (การขอกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น การเปลี่ยนตำแหน่งของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

Read more