7 ธ.ค. 2559 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008”

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 11.45 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008” โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รศ. ทศพร คล้ายอุดม กล่าวเปิดโครงการอบรม และให้ข้อคิดสำหรับบุคลากรใหม่

นางสาวพรทิพย์ รักบุรี ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) บรรยายถึง มาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง (PM สก. 1 ถึง 4)
นางสาวพรทิพย์ รักบุรี ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) บรรยายถึงมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง (PM สก. 1 ถึง 4)
ภาพบุคลากรใหม่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 12 คน
ภาพบุคลากรใหม่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 12 คน
ภาพบุคลากรใหม่สำนักหอสมุดกลาง ผู้พิการทางการได้ยิน ร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย
ภาพบุคลากรใหม่สำนักหอสมุดกลาง ผู้พิการทางการได้ยิน ร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ของสำนักหอสมุดกลางได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และมีความพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายในครั้งต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นบุคลากรใหม่ทั้งหมด 12 คน


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด