16 – 18 ธ.ค. 2552 สัมมนาวิชาการประจำปี 2553 เรื่อง “วางเกณฑ์อย่างสนุก เพื่อความสุขในการทำงาน”

16 – 18 ธันวาคม 2552 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสัมมนาวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553 ในหัวข้อเรื่อง “วางเกณฑ์อย่างสนุก เพื่อความสุขในการทำงาน” ณ สำนักหอสมุดกลาง และโรงแรมกาญจนธารา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

16 – 18 ธ.ค. 2552 สัมมนาวิชาการประจำปี 2553 เรื่อง “วางเกณฑ์อย่างสนุก เพื่อความสุขในการทำงาน”

16 – 18 ธันวาคม  2552 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสัมมนาวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553 ในหัวข้อเรื่อง “วางเกณฑ์อย่างสนุก เพื่อความสุขในการทำงาน” ณ สำนักหอสมุดกลาง และโรงแรมกาญจนธารา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

11 – 13 ก.พ. 2552 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง “Super Service : การบริการเกินความคาดหวัง”

ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2552 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง “Super Service : การบริการเกินความคาดหวัง”  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

18 – 20 ก.ค. 2550 โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “นำประสบการณ์มาจัดการความรู้ในองค์กรอย่างไรให้สนุก”

18 – 20 กรกฎาคม 2550 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตระหนักในความสำคัญ ของความสำเร็จขององค์กร ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของบุคลากรและการจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วอย่างกระจัดกระจายให้เป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขึ้นภายในองค์การ

Read more