14 ส.ค. 2562 ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด

14 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านภัยสิ่งเสพติด พร้อมออกกำลังกายเต้นบาสโลบ แอโรบิค และซุมบ้า สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี

Read more

8 ก.ค. 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน “มหกรรมชุมชนรวมพลัง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”

8 กรกฏาคม 2553 เวลาประมาณ 17.00 น. ณ ลานพ่อขุนรามคำแหง บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานและร่วมเต้นแอโรบิค ในงาน “มหกรรมชุมชนรวมพลัง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับชุมชน,เครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

Read more