14 ส.ค. 2562 ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด

14 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านภัยสิ่งเสพติด พร้อมออกกำลังกายเต้นบาสโลบ แอโรบิค และซุมบ้า สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการรวมพลังชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งหมด 33 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านภัยสิ่งเสพติด  ดังนี้

 “ข้าพเจ้า ...(กล่าวชื่อตนเอง)... ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า
จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ทั้งการเสพ การค้า และการผลิต
จะร่วมเป็นพลังทำความดี เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
จะเฝ้าระวังสิ่งเสพติดในครอบครัว ชุมชน สังคม และเป็นเทศชาติ
และจะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สนับสนุน

และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
เพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทั้งปวง”

จากนั้น คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชาวรามคำแหง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียนจากชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมงานประมาณ 3,000 คน รับชมการแสดงจากศิลปินนักร้อง “ปอ” อรรณพ ทองบริสุทธิ์ นักศึกษาปัจจุบันคณะสื่อสารมวลชน ตามด้วยการออกกำลังกายเต้นบาสโลบ แอโรบิค และซุมบ้า

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด