01 เม.ย. 2554 นักศึกษานานาชาติหลักสูตรภาษาจีน เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง

1 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. นักศึกษาจากสถาบันนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรภาษาจีน สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 45 คน เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง ควบคุมดูแลโดย รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ เพื่อศึกษาการใช้งานห้องสมุดและเพิ่มพูนความรู้ สำนักหอสมุดกลางให้ต้อนรับ แนะนำการใช้ฐานข้อมูลทรัยกรห้องสมุด และนำชมหน่วยงานที่ให้บริการต่างๆ โดยงานนิเทศสัมพันธ์ ถ่ายภาพและรายงานโดย

Read more

10 -14 ก.ย. 2550 งานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง “ห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน”

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมชมนิทรรศการในงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง “ห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน” และฟังบรรยายพิเศษเรื่องต่างๆ ตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2550 ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมร่วมชมกิจกรรมอื่น ๆ เช่น แสดงหนังสือดี ราคาถูก นำชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์ นำชมห้องสมุด

Read more