2 ก.ค. 2554 นักศึกษานานาชาติ (IIS-RU) เยี่ยมชมและศึกษาการใช้งานห้องสมุด

2 กรกฎาคม 2554 นักศึกษาจากสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (IIS-RU) จำนวน 120 คน ได้เยี่ยมชมและศึกษาการใช้งานห้องสมุด นำโดย Mr. Orpheus Stephens อาจารย์ประจำวิชา IS103 : การใช้งานห้องสมุด และคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ได้แนะนำการใช้บริการห้องสมุด และนำชมการใช้บริการตามหน่วยบริการต่าง ๆ

Read more

25 มิ.ย. 2554 ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ปี 2554

25 มิถุนายน 2554  เวลา 10.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ปี 2554 ณ IIS-RU คณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแนะนำการใช้บริการห้องสมุด ณ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  และมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด ประจำปี  2554 ซึ่งในปีการศึกษานี้

Read more

01 เม.ย. 2554 นักศึกษานานาชาติหลักสูตรภาษาจีน เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง

1 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. นักศึกษาจากสถาบันนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรภาษาจีน สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 45 คน เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง ควบคุมดูแลโดย รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ เพื่อศึกษาการใช้งานห้องสมุดและเพิ่มพูนความรู้ สำนักหอสมุดกลางให้ต้อนรับ แนะนำการใช้ฐานข้อมูลทรัยกรห้องสมุด และนำชมหน่วยงานที่ให้บริการต่างๆ โดยงานนิเทศสัมพันธ์ ถ่ายภาพและรายงานโดย

Read more