27-29 ก.พ. 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง”

คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) สำนักหอสมุดกลาง ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง ระหว่างวันที 27-29 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง ร่วมฟังบรรยาย เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดย

Read more

8 ก.ย. 2552 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

8 กันยายน 2552 รศ.ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าคณะทำงานของสำนักหอสมุดกลาง ร่วมต้อนรับและชี้แจงผลการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2551 แก่คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อันได้แก่ รศ. กมลพรรณ นามวงค์พรหม ,รศ. สุนันทนา ภิญญาวัธน์,นาง อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ และนางสาว สิริพร รอดสีมา

Read more