28 ก.ย. 2563 โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มพูนทักษะการตรวจติดตามคุณภาพภายใน”

28 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มพูนทักษะการตรวจติดตามคุณภาพภายใน” วิทยากรบรรยายโดย นายวิมาน ขวัญสมบูรณ์ นักเอกสารสนเทศชำนาญการ และผู้ช่วยวิทยากรโดย นายชวกล สาครรัตน์

Read more

27-29 ก.พ. 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง”

คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) สำนักหอสมุดกลาง ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักหอสมุดกลาง ระหว่างวันที 27-29 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3

Read more

8 ก.ย. 2552 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

8 กันยายน 2552 รศ.ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าคณะทำงานของสำนักหอสมุดกลาง ร่วมต้อนรับและชี้แจงผลการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2551 แก่คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อันได้แก่ รศ. กมลพรรณ นามวงค์พรหม ,รศ. สุนันทนา ภิญญาวัธน์,นาง อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์

Read more