28 ก.ย. 2563 โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มพูนทักษะการตรวจติดตามคุณภาพภายใน”

28 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มพูนทักษะการตรวจติดตามคุณภาพภายใน” วิทยากรบรรยายโดย นายวิมาน ขวัญสมบูรณ์ นักเอกสารสนเทศชำนาญการ และผู้ช่วยวิทยากรโดย นายชวกล สาครรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดโครงการ
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดโครงการ
ภาพผู้ร่วมโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนทักษะการตรวจติดตามคุณภาพภายใน"
ภาพผู้ร่วมโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มพูนทักษะการตรวจติดตามคุณภาพภายใน”
ภาพวิทยากรบรรยายโดย นายวิมาน ขวัญสมบูรณ์ และผู้ช่วยวิทยากรโดย นายชวกล สาครรัตน์
ภาพวิทยากรบรรยายโดย นายวิมาน ขวัญสมบูรณ์ และผู้ช่วยวิทยากรโดย นายชวกล สาครรัตน์

โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มพูนทักษะการตรวจติดตามคุณภาพภายใน” จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน จำนวน 36 คน ของสำนักฯ ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ตรวจติดตามในระบบคุณภาพที่ยังมีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี ในขณะที่มีผู้ตรวจติดตามที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเกษียณอายุราชการทุกปี เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง และเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำระบบบริหารงานคุณภาพนี้ มาใช้ในการบริหารและบริการ จนได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) อย่างต่อเนื่อง เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามในครั้งต่อไป

ในโอกาสนี้ นายภราดร สุขสัมมากร หัวหน้าหน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมเสวนาแลกเปลียนประสบการณ์ด้านการควบคุมเอกสาร และนางมธุตฤณ เตียง หัวหน้าหน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย

ภาพนายภราดร  สุขสัมมากร ร่วมเสวนาแลกเปลียนประสบการณ์ด้านการควบคุมเอกสาร
ภาพนายภราดร  สุขสัมมากร ร่วมเสวนาแลกเปลียนประสบการณ์ด้านการควบคุมเอกสาร
ภาพนางมธุตฤณ  เตียง ร่วมเสวนาแลกเปลียนประสบการณ์ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภาพนางมธุตฤณ  เตียง ร่วมเสวนาแลกเปลียนประสบการณ์ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด