26 มิ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงระบบราชการ”

26 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 – 14.30 น. สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงระบบราชการ” โดยสำนักงานเลขานุการ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และการปรับทัศนคติในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างรายปีชั่วคราว ที่ทำงานระบบราชการกับข้าราชการรุ่นอาวุโส ในช่วงการเปลี่ยนแปลงระบบราชการ บรรยายโดย

Read more

16 มิ.ย. 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)”

16 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 – 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง วิทยากร

Read more