7 พ.ย. 2560 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลูกจ้างของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

Read more

26 เม.ย. 2554 ประชุมสำนักฯ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2”

26 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรทั้งสำนักฯ รับทราบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.2554) ณ ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง สำหรับบุคลากรที่วิทยาเขตบางนา ผู้อำนวยการจะได้จัด

Read more

20 ธ.ค. 2549 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พ.ศ. 2549

การประเมินผลการปฎิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พ.ศ.2549

Read more