7 พ.ย. 2560 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลูกจ้างของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและนายธนกร ช่อไม้ทอง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และแนวทางใหม่ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่หัวหน้างานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาควรจะรับทราบและตกลงร่วมกัน โดยการประชุมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ เวลา 10.00 – 12.00 น และ 13.00 – 15.00 น. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอยู่เวรบริการช่วงเช้า ได้เข้าร่วมประชุมในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุม รับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุม รับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์ และแนวทางใหม่ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพนายธนากร ช่อไม้ทอง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และแนวทางใหม่ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
ภาพนายธนากร ช่อไม้ทอง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และแนวทางใหม่ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพนางสานิต ณรงค์ฤทธิเดช รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ ชี้แจงส่วนผู้ได้รับผลกระทบจากแนวทางการประเมินราชการแนวทางใหม่
ภาพนางสานิต ณรงค์ฤทธิเดช รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ ชี้แจงในส่วนผู้ได้รับผลกระทบจากแนวทางการประเมินราชการแนวทางใหม่
นางจิรณี ขวัญเมือง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ ชี้แจงในส่วนที่ได้รับผลกระทบของงานบริการสารสนเทศ จากการปรับการประเมินราชการแนวทางใหม่
ภาพนางจิรณี ขวัญเมือง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ ชี้แจงในส่วนที่ได้รับผลกระทบของงานบริการสารสนเทศ จากการปรับการประเมินราชการแนวทางใหม่

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด