20 ธ.ค. 2549 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พ.ศ. 2549

การประเมินผลการปฎิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พ.ศ.2549
********************

คณะกรรมการพิจารณาและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2549 ได้ตรวจและประเมินผลการรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมาย จำนวน 15 แห่ง ตามตัวชีวัดที่ 19 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และนำไปทำประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในการนี้สำนักหอสมุดกลาง ได้รับคะแนนของผลการประเมินตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วยชี้วัดภาคบังคับของหน่วยงาน 5 ตัว คือ
                1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
                2.จำนวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                3.จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
                4.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
                5.จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 3 เรื่องต่อปี

                ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนกรรมการ 4.78 โดยมีคะแนนประเมินตนเอง 4.83 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักฯได้รับเงินรางวัลแล้ว และได้แจ้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดในการประชุมครั้งที่ 1/2550 ทราบ และเห็นควรมอบให้เป็นกองทุนสวัสดิการของสำนักฯ เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมของ บุคลากรสำนักฯ ต่อไป


รายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด