27 มิ.ย. 2561 โครงการ “I LOVE LIBRARY” ในหัวข้อ “เก่าไป ใหม่มา”

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการเสวนา I LOVE LIBRARY ในหัวข้อ “เก่าไป ใหม่มา” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น

Read more

18 – 20 ก.ค. 2550 โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “นำประสบการณ์มาจัดการความรู้ในองค์กรอย่างไรให้สนุก”

18 – 20 กรกฎาคม 2550 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตระหนักในความสำคัญ ของความสำเร็จขององค์กร ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของบุคลากรและการจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วอย่างกระจัดกระจายให้เป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขึ้นภายในองค์การ

Read more