9 มี.ค. 2560 สำนักหอสมุดกลางถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 9 มีนาคม 2560 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระบรมมหาราชวัง จำนวน 36 คน โดยเริ่มออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา 07.00 น.

ภาพเข้าแถวถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9 มี.ค. 2560)
ภาพเข้าแถวถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9  มี.ค. 2560)
ภาพเข้าแถวถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง (9 มี.ค. 2560)
ภาพเข้าแถวถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง (9 มี.ค. 2560)
ภาพเข้าแถวถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง (9 มี.ค. 2560)
ภาพเข้าแถวถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง (9 มี.ค. 2560)
ภาพที่ระลึกสำหรับเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง (9 มี.ค. 2560)
ภาพที่ระลึกสำหรับเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง (9 มี.ค. 2560)

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : ถ่ายโดยนายวุฒิชัย คัยนันทน์ งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด