2-3 มี.ค. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมวารสารในแบบฟอร์ม Worksheet”

วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมวารสารในแบบฟอร์ม Worksheet” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1

ภาพบรรยากาศห้องอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบันทึกข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมวารสารในแบบฟอร์ม Worksheet" (2-3 มี.ค. 2560)
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมวารสารในแบบฟอร์ม Worksheet”
ภาพนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ ผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
ภาพนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
ภาพผู้เข้าอบรมกำลังฝึกปฏิบัติตามคำบรรยายของวิทยากร
ภาพผู้เข้าอบรมกำลังฝึกปฏิบัติตามคำบรรยายของวิทยากร

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ บรรยายโดย นางสาวพิสมัย บุญอยู่ รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับระบบการทำงานงานวารสารของสำนักหอสมุดกลาง เทคนิคการบันทึกข้อมูลและระเบียนบรรณานุกรมวารสารในแบบฟอร์ม Worksheet พร้อมกับให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด