28 พ.ย. 2560 โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 – 11.30 น. งานประกันคุณภาพ สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง เพื่อเป็นการทบทวนข้อปฏิบัติให้กับบุคลากรทุกท่านให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดทำเอกสาร ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพนางศุภมาศ กิจจาการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา บรรยาย ข้อปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร ตามคู่มือปฏิบัติงานของสำนักประกันคุณภาพ (PM ม.ร. 1)
ภาพนางศุภมาศ กิจจาการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา บรรยาย ข้อปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร ตามคู่มือปฏิบัติงานของสำนักประกันคุณภาพ (PM ม.ร. 1)
ภาพบุคลากรร่วมโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "การจัดทำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015"
ภาพบุคลากรร่วมโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015”

วิทยากร บรรยายโดย นางศุภมาศ กิจจาการ และนายภราดร สุขสัมมากร มีผู้เข้าอบรมซึ่งเป็น หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย/บุคลากรที่สนใจ ของสำนักหอสมุดกลาง จำนวนทั้งหมด 40 คน
โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

  1. ข้อปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร ตามคู่มือปฏิบัติงานของสำนักประกันคุณภาพ (PM ม.ร. 1) โดย นางศุภมาศ กิจจาการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
  2. ข้อปฏิบัติในการขอจัดทำ แก้ไข ยกเลิกเอกสาร ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย นายนายภราดร สุขสัมมากร งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพนายภราดร สุขสัมมากร งานประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายเรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอจัดทำ แก้ไข ยกเลิกเอกสาร ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
ภาพนายภราดร สุขสัมมากร งานประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายเรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอจัดทำ แก้ไข ยกเลิกเอกสาร ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด