21 ธ.ค. 2559 การสรรหาบุคลากรเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 -14.30 น. คณะกรรมการสรรหาบุคลากรเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ได้ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง  ตามประกาศสำนักหอสมุดกลางเรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และวันเวลาการสรรหาคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นั้น ในวันและเวลาดังกล่าวนี้ ได้จัดให้มีการเลือก รับ/ไม่รับ นายศิริเลิศ ปูชนียกุล ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลางเพียงคนเดียว เพื่อสรรหาตามขั้นตอน

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ใช้สิทธิ์หย่อนบัตรเลือกตั้ง ลงหีบบัตรลงคะแนน
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ใช้สิทธิ์หย่อนบัตรเลือกตั้ง ลงหีบบัตรลงคะแนน
ภาพบรรยากาศ การลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหากรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบรรยากาศ การลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหากรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง
ภาพผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง นายศิริเลิศ ปูชนียกุล
ภาพนายศิริเลิศ ปูชนียกุล ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามขั้นตอนแล้ว และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง
จำนวน 1 คน คือ นายศิริเลิศ ปูชนียกุล

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด